Jesteśmy twórcami sukcesu — Twoja kariera zawodowa wewnę­trznie w Walter-Fach-Kraft!

Walter-Fach-Kraft chce się rozwijać. Czy chcesz zacząć już teraz i pomóc w kształ­to­waniu bezpiecznej przyszłości? W takim razie stań się częścią rodziny Walter-Fach-Kraft.

Kim jest Walter-Fach-Kraft

 • Prowadzony przez właści­ciela, nowoc­zesny i skuteczny dostawca usług perso­nalnych z ponad 25-letnim doświadczeniem
 • 24 lokali­zacje w Niemczech, 1 lokali­zacja w Austrii, 1 biuro rekrut­a­cyjne w Polsce
 • ok. 1250 pracow­ników zewnętrznych
 • ok. 126 pracow­ników wewnętrznych
 • Ludzie są w centrum naszej filozofii korpora­cyjnej, ponieważ zadowoleni pracownicy oznaczają zadowo­l­onych klientów.
 • Kiedy do nas dołączysz?
Walter-Fach-Kraft stawia na wartości
 • Zaufanie | Dajemy Ci swobodę opera­cyjną, której potrze­bujesz, aby odnieść sukces.

 • Wsparcie | Wspieramy Cię kompl­eksową obsługą z centrali. Dzięki temu masz więcej czasu na skupienie się na swojej podsta­wowej działalności.

 • Przejr­zystość | Dostar­czamy Państwu wiary­godne dane ekono­miczne do kontroli i optyma­li­zacji Państwa oddziału.

 • Koleżeńskość | Żyjemy w rodzinnym i koope­ra­cyjnym stylu zarząd­zania i jesteśmy przeciwni mental­ności łokcia. Razem możemy osiągnąć więcej.

 • Docen­ianie | Wiemy, że pracujesz w ekscy­tu­jącej i porywa­jącej branży i bardzo wysoko oceniamy Twoje zaangażowanie.

 • Komuni­kacja | Jesteśmy dla Państwa zawsze bezpoś­rednio dostępni! Nie mamy przedpokoju — nasze drzwi są zawsze otwarte!

 • Wzrost | Wybierz rozwi­jającą się i odnoszącą sukcesy ekono­miczne firmę.

 • WFK | Promujemy kariery!

Oferujemy Państwu
 • Stałe i bezpieczne stanowisko
 • Atrak­cyjne wynagrod­zenie podstawowe
 • Do 30 dni urlopu
 • Godziny pracy oparte na zaufaniu
 • Opcja biura domowego
 • Notebook i smartfon
 • Zakładowy program emery­talny i VWL
 • Kosz świeżych owoców
 • Kawa i napoje
 • Obszerny i osobisty onboarding z mentorami
 • Osobiste powitanie przez kierownictwo
 • Wydar­zenia zespołowe
 • W roku jubileus­zowym 2022 obchodzimy 25-lecie naszej działalności

Poszu­kujemy kreatorów sukcesu do naszych biur

Kierownik Oddziału (m/f/d)

Czego oczekujemy od Ciebie

 • Twoja osobowość i doświad­c­zenie w obsłudze kadrowej to najważ­niejsze kwali­fi­kacje na tym stanowisku!
 • Chcesz wyrwać się z drugiego szeregu jako kierownik działu perso­nalnego i wziąć na siebie odpowied­zi­alność jako kierownik oddziału? — Z nami nie ma problemu, liczymy na Ciebie!
 • Znasz region w swojej lokali­zacji i jesteś wychod­zącym aktywnym networ­kerem i lubisz pozys­kiwać nowych klientów. Sprzedaż to twoja pasja.
 • Konse­kwentnie reali­zujesz swoje cele i tym samym przyc­zy­niasz się do długo­trwałego wzrostu liczby pracowników.
 • Myślisz i działasz przedsiębiorczo.
 • Lubisz swoją pracę i w krótkim czasie dopro­wadzasz swój zespół w biurze do sukcesu!
 • Możecie Państwo bazować na prężnie działa­jących sukcesach w zakresie usług perso­nalnych, pracy tymcz­a­sowej, leasingu pracow­niczego i pośred­nictwa pracy.
 • Masz wyksz­tałcenie kierunkowe lub ukończone praktyki zawodowe.
 • Masz solidne doświad­c­zenie w leasingu pracowniczym.
Kierownik ds. zasobów ludzkich (m/f/d)

Czego oczekujemy od Ciebie

 • Znasz zadania menedżera HR 360° i masz talent organizacyjny.
 • Widzisz swoje mocne strony w sprzedaży i/lub rekrutacji!
 • Twoje ogłoszenia o pracę przema­wiają do wielu kandy­datów dzięki odpowiednim sformuło­waniom w opisie stanowiska.
 • Skutecznie wdrażasz profi­lowanie kandy­datów i sprzedaż profili.
 • W rekrutacji zawsze znajdujesz odpowiednie kanały i narzędzia rekrut­a­cyjne dla ukier­un­kowanego podejścia do kandy­datów. Jesteś w domu w mediach społecz­nościowych i zawsze znaleźć nowe sposoby, aby dotrzeć do kandydatów.
 • Myślisz i działasz przedsiębiorczo.
 • Jesteś komuni­ka­tywny i dostrz­egasz potencjał naszych kandy­datów. Zapraszamy do realizowania z nami swoich kreatywnych pomysłów.
 • W zarząd­zaniu kandy­datami towar­zyszysz i opiekujesz się kandy­datami od pierw­szego kontaktu z aplikacją do satys­fak­c­jo­nu­jącego zatrud­nienia u naszego klienta.
 • Inspi­rujesz zarówno kandy­datów, jak i pracow­ników oraz klientów i reali­zujesz filozofię naszej firmy “Zadowoleni klienci = zadowoleni pracownicy”.
 • Ukońc­zyłeś praktykę zawodową w handlu. Wyksz­tałcenie na stanowisku referenta ds. usług perso­nalnych jest dodat­kowym atutem, ale nie jest konieczne.
 • Zawsze mile widziane są osoby zmieniające karierę z branży ubezpiec­ze­niowej lub innych obszarów komercyjnych.

Chcie­li­byśmy założyć nowe biura Walter-Fach-Kraft

… i dalej się rozwijać …

Nie mamy jeszcze oddziału w pobliżu miejsca zamieszkania?

 • Następnie poroz­ma­wiajmy o tym, gdzie możemy otworzyć nowy oddział z Tobą i Twoim zespołem.
 • Zostań przedsię­biorcą w firmie!
 • Wspólnie z Państwem planujemy otwarcie nowej lokali­zacji w Niemczech.
 • Wspieramy Cię od początku i stale pomagamy Ci odnieść sukces w Twojej lokalizacji.
 • Rozwijasz swoje doświad­c­zenie w tworzeniu własnego oddziału Walter-Fach-Kraft i wykor­zys­tujesz tę okazję do skutecznej reali­zacji swoich pomysłów.

Jesteście zainte­re­sowani? Wystarczy przesłać nam swoje dokumenty aplika­cyjne (CV, certy­fikaty i listy referen­cyjne) z podaniem oczekiwań dotyc­zących wynagrod­zenia, najwc­ześ­nie­jszego możliwego terminu rozpo­c­zęcia pracy oraz miejsca zatrud­nienia, E‑Mail.

Zapew­niamy ścisłą poufność zgłoszenia i przestrz­e­ganie ochrony danych.

Po sprawd­zeniu dokumentów zosta­niesz zaproszony na pierwszą rozmowę telefo­niczną lub wideo rozmowę.

Cieszymy się, że możemy Cię poznać!