Ogólne warunki

Ogólne warunki handlowe

Ogólne zasady oraz warunki handlowe (Regulamin) Walter-Fach-Kraft GmbH & Co. KG, Walter-Fach-Kraft Dresden GmbH, Walter-Fach-Kraft Erfurt GmbH,Walter-Fach-Kraft Franken GmbH, Walter-Fach-Kraft Halle GmbH, Walter-Fach-Kraft Industrie GmbH ,Walter-Fach-Kraft Industrieservice GmbH, Walter-Fach-Kraft Personal GmbH, Walter-Fach-Kraft Suhl GmbH (zwanego dalej „WALTER-FACH-KRAFT“).

Warunki te są częścią wszystkich ofert i umów WALTER-FACH-KRAFT w zakresie pracy tymczasowej oraz rekrutacji. Odmienne postanowienia, w szczególności sprzeczne z warunkami handlowymi zleceniodawcy, jak również z uzgodnieniami dodatkowymi wymagają wyraźnej, pisemnej zgody WALTER-FACH_KRAFT. WALTER-FACH-KRAFT zapewnia swoim zleceniodawcom, zgodnie z posiadanym pozwoleniem na mocy §§ 1 ust.1; 2 ust.5 ustawy o pracownikach tymczasowych:

 1. Stosunek pracy- Poprzez wykorzystanie przez WALTER-FACH-KRAFT licencjonowanych pracowników nie powstaje stosunek pracy pomiędzy tymi pracownikami a pracodawcą; WALTER-FACH-KRAFT pozostaje w każdym względzie pracodawcą.
 2. Kompetencje do wydawania poleceń-Podczas pracy na danym stanowisku pracownicy agencji podlegają instrukcjom zleceniodawcy. Przejmuje on zgodnie z § 618 kodeksu cywilnego wynikające obowiązki oraz zwierzchnictwo nad każdym powierzonym mu pracownikiem. Bez wyraźnej pisemnej zgody WALTER-FACH-KRAFT pracownicy nie mogą zostać wykorzystani ani do transportu, czy inkasa gotówkowego, ani też z polecenia, jako kierowcy lub przedstawiciele inny zawodów.
 3. Ustalenie zaangażowania-Wysyłany przez WALTER-FACH-KRAFT pracownik jest dokładnie sprawdzony pod względem swoich zawodowych kwalifikacji oraz predyspozycji, a następnie przypisany do odpowiedniej grupy zawodowej. Zostaje on zatrudniony u zleceniodawcy tylko w celu wykonania zleconych czynności, dlatego może korzystać jedynie z urządzeń, maszyn oraz narzędzi, które są niezbędne do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku pracy.
 4. Zapobieganie wypadkom- Działalność pracowników na rzecz zleceniodawcy podlega obowiązującym publicznym przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynikające z tych przepisów obowiązki pozostają po stronie zleceniodawcy, bez uszczerbku dla zobowiązań WALTER-FACH-KRAFT. Zleceniodawca zapewnia, że na wszystkich stanowiskach pracy są przestrzegane obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawa o czasie pracy (ArbZG). Ponadto zapewnione jest wyposażenie oraz środki pierwszej pomocy. Zleceniodawca musi poinformować pracownika o wykonywanych czynnościach w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z specyfiką miejsca pracy oraz o środkach zapobiegających tym zagrożeniom, które należy użyć przed rozpoczęciem pracy. W przypadku wypadku prze pracy zleceniodawca musi niezwłocznie poinformować o tym WALTER-FACH-KRAFT. Zgodnie z 193 SGB VII zleceniodawca zobowiązany jest również do powiadomienia o wypadku firmę ubezpieczeniową.
 5. Obowiązek sprawozdawczy( wymóg raportowania) Zgodnie z § 28 a SGB IV WALTER-FACH-KRAFT jest zobowiązany do poinformowania o początku oraz końcu przekazania pracobiorcy, WALTER-FACH-KRAFT zapewnia przepisowe spełnianie tego obowiązku. W przypadku legalnego strajku w zakładzie zleceniodawcy, WALTER-FACH-KRAFT nie zapewnia personelu do dyspozycji. Przekazany już personel przez czas trwania legalnego strajku nie będzie aktywny .
 6. Wymiana siły roboczej- Jeśli wymagają tego względy zakładowe, organizacyjne lub prawne, WALTER-FACH-KRAFT w celu dalszej realizacji zamówienia może przekazać w każdym momencie, fachowo równowartościowego pracownika.
 7. Czas pracy- Pracodawca przejmuje obowiązek zatrudnienia pracownika zgodnie z prawnie dopuszczalnymi limitami czasu pracy. Chyba, że dłuższy czas pracy jest dozwolony za zgodą urzędu inspekcji przemysłowej, pracodawca ma prawo do uzyskania takiego zezwolenia .
 8. Zwolnienie ubezpieczyciela z obowiązku świadczenia umownego- Strajki oraz inne nadzwyczajne okoliczności, dotyczące bezpośrednio funkcjonowania WFK lub zleceniodawcy, zwalniają go z ustawowego obowiązku świadczenia. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnienia w świadczeniu personelu lub za niewykonanie są wykluczone, chyba, że zostaną oparte na rażących zaniedbaniach w tym względzie ze strony WFK.
 9. Wyłączenie odpowiedzialności- Wszelkiego rodzaju roszczenia odszkodowawcze przeciwko WFK lub jego pracownikom są wykluczone, o ile zleceniodawca nie udowodni umyślnych lub rażących zaniedbań obciążających WFK oraz jego pracowników. W transakcjach handlowych WFK odpowiada tylko za własne niedopuszczalne zaniedbania i za zaniedbania swoich pracowników. Wysokość kwoty odpowiedzialności pieniężnej WFK w każdym przypadku ograniczona jest do 150.000,00 Euro. Zleceniodawca zwalania WFK od wszelkich roszczeń, które wznoszą trzecie osoby w związku z prowadzeniem oraz realizacją zamówienia. Przekazywani pracownicy nie są osobami wykonującymi zobowiązanie WFK.
 10. Skargi/Okres wypowiedzenia- Jeśli pracownik świadczący usługi zleceniodawcy nie pojawi się w miejscu pracy i WFK zostanie o tym poinformowane w ciągu czterech godzi od rozpoczęcia tej pracy, w ramach możliwości WFK zapewni do dyspozycji zamiennika. Zleceniodawca nie poniesie kosztu wspomnianych czterech godzin. Ponadto zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych, ale w terminie dwóch dni roboczych do końca dnia pracy. W tym przypadku do zapłaty są tylko godziny przez które pracownik faktycznie pracował. Po upływie pięciu dni roboczych zleceniodawca może wypowiedzieć indywidualnie umowę o pracę tymczasową, w okresie pięciu dni roboczych od każdego weekendu, o ile umowa o pracę tymczasową nie podlega ograniczeniom czasowym. Wszelkie reklamacje są niezwłocznie zgłaszane na piśmie.
 11. Zagraniczni pracownicy – W przypadku korzystania z zagranicznych pracowników WFK zapewnia, że posiadają oni zezwolenie na pobyt oraz pracę. Z kolei zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich restrykcji związanych z branżą i miejscem pracy. W przypadku naruszenia tych restrykcji/ograniczeń zleceniodawca uwalnia WFK od roszczeń osób trzecich oraz obciążających aktów administracyjnych w wewnętrznych stosunkach.
 12. Odszkodowanie- Ceny obowiązują , o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, bez premii za nadgodziny, pracę w porze nocnej, pracę w systemie zmianowym, pracę w niedziele i święta łącznie z wartością ustawowego podatku VAT. Odpowiedni wzrost ceny pozostaje zastrzeżony, jeśli po zawarciu umowy występują taryfowe warunkowe podwyżki płac lub inne okoliczności, za które nie jest odpowiedzialny WFK , a które mogą doprowadzić do zwiększenia tych cen. Podwyżka wchodzi w życie dwa tygodnie po otrzymaniu zawiadomienia o wzroście ceny.
 13. Płatności- Rozliczenie opiera się na przepracowanych godzinach według uzgodnionych stawek. Zleceniodawca zobowiązuje się do co tygodniowego przeglądu i kontrasygnaty karty ewidencji czasu pracy pracowników przekazanych przez WFK. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, dlatego ewidencja ta stanowi podstawę do rozliczeń. W przypadku gdy zleceniodawca nie przedstawi na końcu tygodnia pracy podpisanej karty ewidencji czasu pracy, WFK musi zostać natychmiast poinformowane o przyczynach tego zajścia.
 14. Rechnung – Potrącenie wierzytelności jest dopuszczalne jedynie w przypadku niekwestionowanych lub prawnie ustalonych wzajemnych roszczeń.
 15. Prowizje pośrednika- WFK jest jednocześnie agencją rekrutacyjną. Zleceniodawca może z wysłanym przez WFK pracownikiem po upływie określonego czasu podpisać odrębną umowę i w ten sposób go przejąć. Przejęcie pracowników może nastąpić w bezpośrednim połączeniu z okresem oddelegowania. WFK rezygnuje z przestrzegania okresu wypowiedzenia wobec swoich pracowników.
  1. Zachodząca między WFK a zleceniodawcą w indywidualnych przypadkach umowa przeniesienia pracownika (umowa pracy tymczasowej) , przejmuje zleceniodawca zaproponowanego übernimmt vielmehr der Auftraggeber einen vorgeschlagenen Bewerber sofort in seine Dienste, dann wird zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zwischen dem Bewerber und dem Auftraggeber eine Vermittlungsprovision zu Gunsten von WFK in Höhe des 2,5-Fachen der vom Auftraggeber dem Bewerber zugesagten Bruttomonatsvergütung zu- züglich Umsatzsteuer zahlungsfällig. Jeśli umowa między kandydatem a zleceniodawcą nie została wykonana z przyczyn niewynikających z winy kandydata, prowizyjne roszczenie zostają niezmienione.
  2. Przekazanie pracownika WFK zleceniodawcy tworzy między tym pracownikiem a zleceniodawcą stosunek cywilnoprawny. Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia prowizji na rzecz WFK. Prowizja w przypadku trzymiesięcznego trwania umowy pracy tymczasowej jest dwukrotna, natomiast w przypadku trwania umowy od 3-6 miesięcy wynosi 1,5 razy miesięczne wynagrodzenie brutto, natomiast od 6-9 mięsięcy wynosi 0,5. Prowizyjne roszczenia WFK są wykluczone, jeśli w okresie między zakończeniem Uberlassung a ustanowieniem bezpośredniego stosunku umownego między pracownikiem a zleceniodawcą nie minęło więcej niż trzy miesiące.