Walter-Fach-Kraft: Praca tymczasowa i udost­ęp­nianie pracowników

Znale­zienie nowej pracy jest często trudne. Jako doświad­czony dostawca usług perso­nalnych, możemy pomóc Ci w znale­zieniu nowej pracy. Nieza­leżnie od tego, czy jesteś nowic­juszem na rynku pracy, czy doświad­c­zonym profes­jo­na­listą, czy szukasz pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, czy jesteś powra­ca­jącym pracow­nikiem i chciałbyś pracować w elasty­cznych godzinach: Połączymy Cię z Twoim nowym pracodawcą.

Na naszej giełdzie pracy (strona kariera) codzi­ennie znajdziesz nowe oferty pracy z różnych dziedzin zawodowych. Dzięki naszej rozległej sieci mamy inten­sywny kontakt z dużą liczbą firm i znamy osobiście odpowied­zi­alnych menedżerów perso­nalnych. Oznacza to, że nierzadko dowia­dujemy się o wolnych miejscach pracy jeszcze przed ich publi­cznym ogłoszeniem.

Co możemy zrobić dla Ciebie i Twojej nowej pracy? Zapraszamy do bezpoś­red­niego kontaktu telefo­nicznego lub wysłania wiado­mości poprzez nasz formularz kontaktowy. Zajmiemy się bezpoś­rednio Państwa zapytaniem!

 • Możliwość umies­zczenia w krótkim czasie
 • Członek iGZ
 • Właściciel zarządzany od 25 lat
 • Certy­fikat ISO 9001

Zadzwoń do nas bezpoś­rednio, a doradzimy bezpoś­rednio na miejscu: Nasza lokali­zacja we Wrocławiu

Portal kariery — codzi­ennie nowe oferty pracy:

Dlaczego powinieneś przyjść do nas?

Korzyści dla wnioskodawców

Naszym kandy­datom oferujemy uczciwe warunki, bezpie­c­zeństwo i osobiste wsparcie podczas stażu.

 • Wypłata zgodnie z układem zbiorowym pracy tymcza­sowej iGZ — i nie tylko
 • Wszystkie ustawowe świad­czenia społeczne
 • Zakładowy program emerytalny
 • Ochrona przed zwolnieniem, ubezpie­czenie zdrowotne, wypadkowe, emery­talne, od bezro­bocia i opieki długoterminowej
 • Wysokie prawdo­podo­bieństwo przyjęcia do pracy
 • Renomowane firmy w regionie
 • Wsparcie dla osób rozpo­c­zy­na­jących pracę, zmienia­jących karierę lub powra­ca­jących do pracy
 • Rozbu­dowana sieć klientów
 • Bliskie i osobiste wsparcie
 • Współ­praca oparta na zaufaniu

Korzyści dla firm

Jako firma, korzystacie Państwo z szybkiej i dosto­so­wanej do potrzeb obsady perso­nalnej za pośred­nictwem pracow­ników tymcza­sowych i pośred­nictwa pracy.

 • Specja­li­zacja w zakresie elasty­cznych koncepcji personalnych
 • Całkowite lub częściowe przejęcie procesu składania wniosków
 • Szybki czas reakcji
 • Duża pula kandy­datów z wykwa­li­fi­kowanymi specjalistami
 • Wsparcie w przypadku braków kadrowych (warunki sezonowe, szczyty zamówień, absencja chorobowa)
 • Personel tymczasowy dla projektów krótko- lub średnioterminowych
 • Niewiele wysiłku włożonego w rekrutację dla Ciebie
 • Indywi­dualne wsparcie i precy­zyjna ocena wymagań
 • Płatność tylko po pomyślnym umies­zczeniu na stronie
 • W przypadku umów o pracę tymczasową, przenie­sienie do bezpoś­red­niego zatrud­nienia na wniosek

Firma Walter-Fach-Kraft od 25 lat jest specja­listą w zakresie pozys­ki­wania personelu i pracy tymcza­sowej w sektorze przemys­łowym i handlowym, a także w branży hotel­arskiej i restauracyjnej.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzep­tieren Sie die Daten­schutz­er­klärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Więcej niż tylko dostawca usług personalnych

Płaska hierarchia w połączeniu z dużą obecnością z obecnie 25 biurami w Niemczech, Austrii i Polsce wyróżnia nas i zapewnia dużą elasty­czność i szybkie czasy reakcji. To, co zaczęło się w 1997 roku od dwuosobowego biura w piwnicy, jest obecnie odnos­zącym sukcesy dostawcą usług perso­nalnych zatrud­nia­jącym 1.500 pracowników.

Ludzie są w centrum naszej filozofii korpor­a­cyjnej, ponieważ zadowoleni pracownicy oznaczają zadowo­l­onych klientów.

Posiadamy certy­fikat SCP i ISO 9001 oraz jesteśmy członkiem Inter­es­sen­verband Deutscher Zeitar­beits­un­ter­nehmen (IGZ).

Jak znaleźć odpowiednią pracę

Internet ułatwił poszu­ki­wanie pracy, szperanie w gazetach czy czasopismach branżowych to już przes­złość. Kilka kliknięć i już pojawia się duża liczba ofert pracy.

Dlaczego warto szukać pracy na tablicy ogłoszeń Walter-Fach-Kraft?

To proste: nieza­leżnie od tego, czy szukasz pracy na meta giełdach pracy, takich jak indeed.de, Google for Jobs czy na giełdzie ofert pracy agencji pracy — wszystkie opubli­kowane tam oferty pracy znajdziesz wygodnie także tutaj i centralnie w naszej giełdzie ofert pracy — i to z regio­nalnym odnie­sieniem do wielu regionów i miast.

Stań się aktywny: Twój speku­la­tywny wniosek

Inny i wygodny sposób na zmianę pracy: prześlij nam swoją speku­la­tywną aplikację i napisz nam, co chciałbyś robić i co Cię pasjonuje. Znajdziemy “twoją” odpowiednią pracę. Mamy kontakty do wielu renomo­wanych firm i często wiemy o ofertach pracy, które nie są nawet ogłaszane.