System zgłas­zania nieprawidłowości

Wyjaś­nienie i funkcja

System infor­mo­wania o niepra­wi­dło­wościach umożliwia poufne zgłas­zanie infor­macji o niele­galnych lub nieety­cznych działa­niach w Grupie Walter Fach-Kraft. System ma na celu zapew­nienie pracow­nikom, klientom, dostawcom lub innym zainte­re­so­wanym stronom bezpiecznego kanału zgłas­zania skarg lub niezgodnych z prawem zachowań bez obawy przed represjami.

Ideą systemów whist­le­b­lo­wingu jest promo­wanie przejr­zystej i etycznej kultury organi­za­cyjnej poprzez zachę­canie pracow­ników do zgłas­zania niepra­wi­dło­wości bez narażania własnych interesów zawodowych lub osobistych.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest rozpoz­na­wanie niewłaściwego postę­po­wania i naruszeń zasad na wczesnym etapie oraz niezwłoczne podej­mo­wanie odpowiednich środków zarad­czych. W ten sposób chcemy zapobiegać szkodom dla naszej firmy, naszych partnerów bizne­sowych i naszych pracow­ników, aby zapewnić trwały sukces naszej firmy.

Nieza­leżnie od tego, czy są to pracownicy, partnerzy czy klienci Grupy Walter-Fach-Kraft, zachęcamy wszystkich do zgłas­zania ewentu­alnych skarg i tym samym wspierania nas w ich wyjaśnianiu.

Zgłoszone infor­macje mogą dotyczyć nastę­pu­jących kategorii:
 • Przekupstwo, korupcja, łapówki
 • Problemy z ochroną danych
 • Problemy z bezpiec­zeństwem IT
 • Dyskry­mi­nacja, nękanie i inne problemy związane z prawem pracy
 • Defrau­dacja, sprze­nie­wier­zenie, kradzież
 • Zdrowie, bezpiec­zeństwo i ochrona środowiska
 • Problemy podatkowe

Oczywiście, ponieważ system nie pozwala na wycią­ganie jakich­kolwiek wniosków na temat tożsa­mości użytkownika.

Konfi­gu­rując chronioną skrzynkę pocztową, masz możliwość anoni­mowego otrzy­my­wania infor­macji o aktualnym statusie zgłoszenia i wymiany dodat­kowych infor­macji w razie potrzeby.

Jak to działa

System whist­le­b­lo­wingu to rozwią­zanie typu software-as-a-service od EQS Group AG, firmy z doświad­c­zeniem w obszarze zgodności. Rozwią­zanie to umożliwia bezpieczną wymianę infor­macji między sygna­listami a osobami zgłas­za­jącymi niepra­wi­dło­wości. Zapewnia również, że zgłoszenia są przet­warzane nieza­leżnie od Grupy Walter-Fach-Kraft przez nieza­leżnego zewnę­trznego rzecznika.

Jest to gwarantowane:

 • Wszystkie osoby przeka­zujące infor­macje pozostają anonimowe.
 • Pomiędzy zgłas­za­jącym a odpowied­zi­alnym podmiotem przet­warza­jącym prowadzony jest chroniony i szyfrowany dialog.
 • Centrum danych jest bezpieczne i zgodne z certy­fi­katem ISO 27001.
 • Przeszkoda w zgłas­zaniu incydentów jest niewielka.
 • Dokumentacja zgłoszeń jest bezpieczna.
 • Istnieje specjalny system zarząd­zania autoryzacją.

Pomóż nam

Chronimy Twoją tożsamość jako sygna­listy i dlatego oferujemy Ci bezpieczną platformę komuni­ka­cyjną z najno­wo­c­ześ­niejszą techno­logią do anoni­mowego zgłas­zania niepra­wi­dło­wości. Zachęcamy do dzielenia się z nami ważnymi infor­macjami i dziękujemy za wsparcie.