Polityka prywat­ności

Zmiana ustawień plików cookie

1. Wprowad­zenie

Korzystając z poniższych infor­macji, chcie­li­byśmy przedstawić Państwu jako „osobę, której dane dotyczą” przegląd przet­warzania Państwa danych osobowych przez nas oraz Państwa praw wynika­jących z przepisów o ochronie danych. Zasad­niczo korzystanie z naszej strony inter­netowej jest możliwe bez wprowad­zania danych osobowych. Jeśli jednak chcą Państwo korzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośred­nictwem naszej strony inter­netowej, przet­warzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przet­warzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przet­warzania, na ogół uzyskujemy Twoją zgodę.

Przet­warzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres lub adres‑poczty elektro­nicznej, jest zawsze zgodne z ogólnym rozpor­ząd­zeniem o ochronie danych (RODO) i zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zasto­so­wanie do „Walter-Fach-Kraft GmbH & Co. KG”. Ninie­jszym oświad­c­zeniem o ochronie danych osobowych pragniemy poinfor­mować Państwa o zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykor­zys­tujemy i przetwarzamy.

Jako adminis­trator wdroży­liśmy liczne środki techniczne i organi­za­cyjne w celu zapew­nienia jak najpeł­nie­jszej ochrony danych osobowych przet­warzanych za pośred­nictwem tej strony inter­netowej. Niemniej jednak inter­netowe trans­misje danych mogą zasad­niczo mieć luki w zabez­piec­ze­niach, dzięki czemu nie można zagwa­ran­tować absolutnej ochrony. Z tego powodu możesz przekazać nam dane osobowe za pomocą alter­na­tywnych środków, na przykład telefo­nicznie lub pocztą.

Możesz również podjąć proste i łatwe w reali­zacji środki, aby chronić się przed nieau­to­ry­zowanym dostępem osób trzecich do Twoich danych. W związku z tym chcie­li­byśmy przedstawić kilka wskazówek na temat bezpiecznego obchod­zenia się z Państwa danymi w tym momencie:

 • Chroń swoje konto (login, konto użytkownika lub klienta) oraz swój system infor­ma­tyczny (komputer, laptop, tablet lub urząd­zenie mobilne) za pomocą bezpiecznych haseł.
 • Tylko Ty powinieneś mieć dostęp do haseł.
 • Upewnij się, że używasz haseł tylko dla jednego konta (login, konto użytkownika lub klienta).
 • Nie używaj hasła do różnych stron inter­netowych, aplikacji lub usług online.
 • W szcze­gól­ności w przypadku korzystania z publicznie dostępnych lub wspólnych systemów infor­ma­ty­cznych z innymi osobami stosuje się nastę­pujące zasady: Zdecy­do­wanie powinieneś zrezy­gnować z subskrypcji po każdej rejes­tracji na stronie inter­netowej, aplikacji lub serwisie online.

Hasła powinny składać się z co najmniej 12 znaków i być dobrane w taki sposób, aby nie można było ich łatwo odgadnąć. Dlatego nie powinny one zawierać zwykłych słów z codzi­ennego życia, własnych imion lub imion krewnych, ale wielkich i małych liter, liczb i znaków specjalnych.

2. Osoba odpowiedzialna

Do celów RODO odpowiada:

Firma Walter-Fach-Kraft GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 171, 36039 Fulda, Niemcy
Telefon komórkowy: 0661/25020–0
Numer faksu: 0661/25020–20
E‑mail: info@walterfachkraft.de

Przedsta­wiciel osoby odpowied­zi­alnej: Dyrektor zarząd­zający: Jörg Walter, Reinhold Kraft

3. Inspektor ochrony danych

Możesz skontaktować się z inspek­torem ochrony danych w nastę­pujący sposób:

Bernd Kircher
Telefon komórkowy: +49 66196090636

E‑Mail: kircher@datenschutz-kanzlei.com

W każdej chwili możesz skontaktować się bezpoś­rednio z naszym inspek­torem ochrony danych, jeśli masz jakie­kolwiek pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych.

4. Definicje

Oświad­c­zenie o ochronie danych opiera się na terminach używanych przez ustawo­dawcę europe­js­kiego do przyjęcia ogólnego rozpor­ząd­zenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświad­c­zenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczy­tania i zrozu­miałe zarówno dla społec­zeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów bizne­sowych. Aby to zapewnić, chcie­li­byśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić użyte terminy.

W ninie­jszej polityce prywat­ności stosujemy między innymi nastę­pujące warunki:

 1. Dane osobowe

  Dane osobowe to wszystkie infor­macje dotyczące ziden­ty­fi­kowanej lub możliwej do ziden­ty­fi­kowania osoby fizycznej. Możliwa do ziden­ty­fi­kowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można ziden­ty­fi­kować bezpoś­rednio lub pośrednio, w szcze­gól­ności poprzez odnie­sienie do identy­fi­katora takiego jak imię i nazwisko, numer identy­fi­ka­cyjny, dane dotyczące lokali­zacji, identy­fi­kator inter­netowy lub do jednej lub kilku szcze­gólnych cech wyraża­jących fizyczną, fizjo­lo­giczną, genetyczną, psycho­lo­giczną, ekono­miczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 2. Osoba, której dane dotyczą 
  Osoba, której dane dotyczą, to każda ziden­ty­fi­kowana lub możliwa do ziden­ty­fi­kowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przet­warzane przez adminis­tratora (naszą firmę).
 3. Przet­warzanie

  Przet­warzanie to każda operacja lub seria operacji przepro­wad­zanych z wykor­zystaniem zauto­ma­ty­zowanych procedur w związku z danymi osobowymi lub bez nich, takich jak gromad­zenie, gromad­zenie, organi­zowanie, zamawianie, przecho­wy­wanie, adaptacja lub modyfi­kowanie, odczy­ty­wanie, przes­zu­ki­wanie, wykor­zy­sty­wanie, ujawnianie poprzez trans­misję, rozpow­s­zech­nianie lub jakie­kolwiek inne formy dostar­c­zania, uzgad­niania lub kojar­zenia, ogranic­zania, usuwania lub niszczenia.
 4. Ogranic­zenie przetwarzania 
  Ogranic­zenie przet­warzania jest oznac­zaniem przecho­wy­wanych danych osobowych w celu ogranic­zenia ich przyszłego przetwarzania.
 5. Profi­lowanie

  Profi­lowanie to wszel­kiego rodzaju zauto­ma­ty­zowane przet­warzanie danych osobowych polegające na wykor­zy­sty­waniu takich danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych związanych z osobą fizyczną, w szcze­gól­ności w celu analizy lub przew­i­dy­wania aspektów związanych z wydaj­nością pracy tej osoby fizycznej, sytuacją ekono­miczną, zdrowiem, prefe­ren­cjami osobistymi, zainte­re­so­wa­niami, wiary­god­nością, zacho­waniem, lokali­zacją lub zmianą lokalizacji.
 6. Pseudo­ni­mi­zacja

  Pseudo­ni­mi­zacja oznacza przet­warzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodat­kowych infor­macji, pod warunkiem że takie dodatkowe infor­macje są przecho­wywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organi­za­cyjnym w celu zapew­nienia, aby dane osobowe nie zostały przypisane ziden­ty­fi­kowanej lub możliwej do ziden­ty­fi­kowania osobie fizycznej.
 7. Procesory

  Podmiot przet­warzający jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym organem przet­warza­jącym dane osobowe w imieniu administratora.
 8. Odbiorcy

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, nieza­leżnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy, które mogą otrzy­mywać dane osobowe na mocy prawa Unii lub prawa państwa człon­kow­skiego w kontekście konkretnego wniosku o przepro­wad­zenie dochod­zenia, nie są jednak uznawane za odbiorców.
 9. Strona trzecia

  Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, adminis­trator, podmiot przet­warzający oraz osoby upoważ­nione na bezpoś­rednią odpowied­zi­alność adminis­tratora lub podmiotu przet­warza­jącego do przet­warzania danych osobowych.
 10. Zgoda

  Zgoda jest dobro­wolną wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku, w świadomym i jednoz­nacznym wyrazie woli w formie oświad­c­zenia lub innego wyraźnego aktu potwierd­za­jącego, w którym osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyrażasz zgodę na przet­warzanie dotyc­zących Ciebie danych osobowych.

5. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgodnie z § 25 ust. 1 TTDSG) stanowi podstawę prawną operacji przet­warzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

Jeżeli przet­warzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, tak jak ma to miejsce np. w operacjach przet­warzania niezbędnych do dostar­c­zenia towarów lub świad­c­zenia innej usługi lub wynagrod­zenia, przet­warzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przet­warzania, które są niezbędne do przepro­wad­zenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyc­zących naszych produktów lub usług.

Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, na mocy którego wymagane jest przet­warzanie danych osobowych, np. w celu wypeł­nienia zobowiązań podat­kowych, przet­warzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W rzadkich przypadkach przet­warzanie danych osobowych może stać się konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby osoba odwied­zająca naszą firmę została ranna, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpiec­zenia zdrowotnego lub inne istotne infor­macje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Następnie przet­warzanie opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Ostatecznie operacje przet­warzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa prawna opiera się na operacjach przet­warzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymien­ionych podstaw prawnych, jeżeli przet­warzanie jest niezbędne do ochrony uzasad­nionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają. Takie operacje przet­warzania są nam dozwolone w szcze­gól­ności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawo­dawcę europe­js­kiego. W tym względzie uznał, że można założyć uzasad­niony interes, jeśli jesteś klientem naszej firmy (motyw 47 zdanie 2 RODO).

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób dorosłych. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przeka­zywać nam danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Nie żądamy danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie zbieramy ich i nie przeka­zujemy ich osobom trzecim.

6. Przeka­zy­wanie danych osobom trzecim

Państwa dane osobowe nie będą przeka­zywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 1. Wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. przeka­zanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest dopuszc­zalne w celu ochrony naszych uzasad­nionych interesów i nie ma powodu, aby sądzić, że masz nadrzędny uzasad­niony interes w nieujaw­nianiu swoich danych,
 3. w przypadku powstania prawnego obowiązku przeka­zania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, oraz
 4. jest to prawnie dopuszc­zalne i jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO do przet­warzania stosunków umownych z Państwem.

W celu ochrony Twoich danych oraz, w razie potrzeby, umożli­wienia nam przeka­zy­wania danych do krajów trzecich (poza UE/EOG), zawar­liśmy umowy o przet­warzanie w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europe­jskiej. Jeżeli standardowe klauzule umowne nie są wystar­c­zające do zapew­nienia odpowied­niego poziomu bezpiec­zeństwa, Państwa zgoda może stanowić podstawę prawną przeka­zania do państw trzecich zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Czasami nie ma to zasto­so­wania w przypadku przeka­zy­wania danych do państw trzecich, w odnie­sieniu do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierd­zającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO.

7. Techno­logia

7.1 szyfro­wanie SSL/TLS

Ta strona wykor­zystuje szyfro­wanie SSL lub TLS w celu zapew­nienia bezpiec­zeństwa przet­warzania danych i ochrony trans­misji poufnych treści, takich jak zamówienia, dane logowania lub prośby o kontakt, które wysyłasz do nas jako operatora. Połąc­zenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że na pasku adresu przeglą­darki zamiast „http://” znajduje się „https://” oraz symbol blokady w linii przeglądarki.

Wykor­zys­tujemy tę techno­logię do ochrony przesyłanych danych.

7.2 Zbieranie danych podczas odwied­zania strony internetowej

Podczas korzystania z naszej strony inter­netowej wyłącznie w celach infor­ma­cy­jnych, tj. w przypadku nieza­re­jes­tro­wania się lub innego przeka­zania nam infor­macji, zbieramy wyłącznie dane, które Twoja przeglą­darka przekazuje do naszego serwera (w tzw. „plikach dziennika serwera”). Nasza strona inter­netowa gromadzi szereg ogólnych danych i infor­macji za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do strony lub za pośred­nictwem zauto­ma­ty­zowanego systemu. Te ogólne dane i infor­macje są przecho­wywane w plikach dziennika serwera. Można je rejestrować

 1. używane typy i wersje przeglądarki,
 2. system opera­cyjny wykor­zy­stywany przez system dostępu,
 3. strona inter­netowa, z której uzyskuje się dostęp do naszej strony inter­netowej (tzw. referrers),
 4. podstrony, które są kontro­lowane za pośred­nictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej,
 5. data i godzina dostępu do strony internetowej,
 6. adres protokołu inter­netowego (adres IP) oraz
 7. dostawca usług inter­netowych systemu dostępu.

Korzystając z tych ogólnych danych i infor­macji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat Twojej osoby. Infor­macje te są raczej potrzebne, aby

 1. aby prawi­dłowo dostarczyć zawartość naszej strony internetowej,
 2. zopty­ma­lizuj zawartość naszej strony inter­netowej i jej reklamę,
 3. zapewnić długo­ter­minową funkc­jo­nalność naszych systemów infor­ma­ty­cznych i techno­logię naszej strony inter­netowej; oraz
 4. dostar­c­zanie organom ścigania infor­macji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku.

Dlatego firma analizuje zebrane dane i infor­macje w sposób staty­styczny, w celu zwiększenia ochrony i bezpiec­zeństwa danych naszego przedsię­bi­orstwa oraz zapew­nienia optymalnego poziomu ochrony przet­warzanych przez nas danych osobowych. Dane plików dziennika serwera są przecho­wywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przet­warzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasad­niony interes wynika z wymien­ionych powyżej celów gromad­zenia danych.

7.3 Hosting przez All Incl.

Jesteśmy gospo­darzem naszej strony inter­netowej w ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Haupt­straße 68, 02742 Friedersdorf (zwany również All-Included).

Kiedy odwiedzasz naszą stronę inter­netową, Twoje dane osobowe (np. adresy IP w plikach dziennika) będą przet­warzane na serwerach All- Incl.

Korzystanie z All-Incl. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasad­niony interes w zapew­nieniu i zabez­piec­zeniu naszej strony inter­netowej tak nieza­wodnie, jak to możliwe.

Zawar­liśmy umowę na przet­warzanie zamówień (AVV) zgodnie z art. 28 RODO z All-Incl. Jest to umowa przewid­ziana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że All-Inclusive przet­warza dane osobowe odwied­za­jących naszą stronę inter­netową wyłącznie zgodnie z naszymi instruk­cjami i zgodnie z RODO.

Więcej infor­macji na temat kompl­ek­sowej polityki prywat­ności można znaleźć na stronie: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/

8. Pliki cookies

8.1 Ogólne infor­macje o plikach cookie

Pliki cookie to małe pliki, które są automa­ty­cznie tworzone przez przeglą­darkę i przecho­wywane w systemie infor­ma­ty­cznym (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas odwied­zania naszej strony internetowej.

Infor­macje są przecho­wywane w pliku cookie, co wynika z połąc­zenia z konkretnym używanym urząd­zeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natych­miast uświa­domimy sobie Twoją tożsamość.

Korzystanie z plików cookie służy uprzy­jem­nianiu korzystania z naszej oferty. Na przykład używamy tzw. sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwied­ziłeś już poszc­ze­gólne strony naszej strony inter­netowej. Są one automa­ty­cznie usuwane po opuszc­zeniu naszej strony internetowej.

Ponadto używamy tymcz­a­sowych plików cookie, aby zopty­ma­lizować przyjazność dla użytkownika, które są przecho­wywane na Twoim urząd­zeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automa­ty­cznie rozpoznaje się, że byłeś już z nami i jakie dane wejściowe i ustawienia zostały wprowadzone, aby nie musiałeś ponownie ich wprowadzać.

Z drugiej strony, używamy plików cookie do staty­sty­cznego rejes­tro­wania korzystania z naszej strony inter­netowej i oceny naszej oferty dla Ciebie w celu optyma­li­zacji. Te pliki cookie pozwalają nam automa­ty­cznie rozpoznać, kiedy ponownie odwiedzasz naszą stronę inter­netową, że już je odwied­ziłeś. Ustawione w ten sposób pliki cookie są automa­ty­cznie usuwane po okreś­lonym czasie. Odpowiedni okres przecho­wy­wania plików cookie można pobrać z ustawień używanego narzędzia zgody.

8.2 Podstawa prawna stoso­wania plików cookies

Dane przet­warzane przez pliki cookie, które są niezbędne do prawi­dłowego funkc­jo­no­wania strony inter­netowej, są zatem niezbędne do ochrony naszych uzasad­nionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku wszystkich innych plików cookie wyraziłeś na to zgodę za pośred­nictwem naszego banera plików cookie opt-in w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

8.3 Borlabs Cookie (Narzędzie do zarząd­zania zgodą)

Używamy wtyczki do plików cookie WordPress „Borlabs Cookie” firmy Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Niemcy. Usługa ta pozwala nam uzyskać i zarządzać zgodą użytkow­ników witryny na przet­warzanie danych.

Borlabs Cookie wykor­zystuje pliki cookie do zbierania danych genero­wanych przez użytkow­ników końcowych korzysta­jących z naszej strony inter­netowej. Jeśli użytkownik końcowy wyrazi zgodę, wtyczka automa­ty­cznie rejes­truje nastę­pujące dane w Complianz:

 • Czas trwania pliku cookie,
 • Wersja cookies,
 • Domena i ścieżka witryny WordPress,
 • Wybór w banerze cookie,
 • Identy­fi­kator UID (identy­fi­kator wygenerowany losowo)

Status zgody jest również przecho­wywany w przeglądarce użytkownika końcowego, dzięki czemu witryna może automa­ty­cznie odczy­tywać i śledzić zgodę użytkownika końcowego na wszelkie kolejne żądania strony i przyszłe sesje użytkownika końcowego przez okres do 12 miesięcy. Dane zgody (zgoda i cofnięcie zgody) będą przecho­wywane przez trzy lata. Okres przecho­wy­wania odpowiada regularnemu okresowi przedaw­nienia zgodnie z § 195 BGB. Następnie dane zostaną natych­miast usunięte.

Funkc­jo­nalność strony inter­netowej nie jest gwaran­towana bez opisanego przet­warzania. Nie ma możli­wości wniesienia sprzeciwu ze strony użytkownika, o ile istnieje prawny obowiązek uzyskania zgody od użytkownika w niektórych operacjach przet­warzania danych, art. 7 ust. 1, ust. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Zebrane dane nie będą przeka­zywane Borlabs GmbH, ani nie uzyskają do nich dostępu.

Więcej infor­macji na temat econdy można znaleźć na stronie: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/.

9. Zawartość naszej strony internetowej

9.1 Formularz kontaktowy

Dane osobowe są zbierane podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub‑e‑mail). Jakie dane są zbierane w przypadku korzystania z formu­larza kontakt­owego można zobaczyć z odpowied­niego formu­larza kontakt­owego. Dane te są przecho­wywane i wykor­zy­stywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje żądanie lub kontaktu i związanej z tym adminis­tracji technicznej. Podstawą prawną przet­warzania danych jest nasz uzasad­niony interes w odpowiedzi na Twoje żądanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przet­warzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym przet­wor­zeniu Twojego wniosku, ma to miejsce w przypadku, gdy z okolicz­ności jasno wynika, że dana sytuacja została ostatecznie wyjaś­niona, a usunięcie nie wyklucza prawnych obowiązków przechowywania.

9.2 Zarząd­zanie aplikacjami/Wymiana pracowników

Gromadzimy i przet­warzamy dane osobowe wniosko­dawców w celu przet­wor­zenia procesu aplika­cy­jnego. Przet­warzanie może odbywać się również elektro­nicznie. Dotyczy to w szcze­gól­ności sytuacji, gdy wniosko­dawca wysyła do nas odpowiednie dokumenty aplika­cyjne drogą elektro­niczną, na przykład‑pocztą elektro­niczną lub za pośred­nictwem formu­larza inter­netowego na stronie inter­netowej. W przypadku zawarcia z wniosko­dawcą umowy o pracę lub o świad­c­zenie usług, przekazane dane będą przecho­wywane w celu przet­warzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli z wniosko­dawcą nie zostanie zawarta żadna umowa, dokumenty aplika­cyjne zostaną automa­ty­cznie usunięte dwa miesiące po powia­do­mieniu o decyzji o odrzu­ceniu, pod warunkiem że żadne inne uzasad­nione interesy z naszej strony nie wykluczają usunięcia. Innym uzasad­nionym interesem w tym sensie jest na przykład obowiązek dowodowy w postę­po­waniu na podstawie ogólnej ustawy o równym trakto­waniu (AGG).

Podstawą prawną przet­warzania Państwa danych jest art. 88 RODO w związku z § 26 ust. 1 BDSG.

9.3 Talent360

Oferujemy rynek pracy na naszej stronie internetowej.
Jest to obsłu­giwane przez talent360 GmbH, Stall­schrei­ber­straße 32a, 10179 Berlin i zinte­growane z naszą stroną inter­netową (Widgets).
W związku z tym zosta­niesz przekie­rowany na stronę Talent360 (https://bewerbung.jobs) w szcze­gółowym widoku ogłoszeniaopracę.
Istnieje również możliwość ubiegania się bezpoś­rednio za pośred­nictwem formu­larza na jednym z ofero­wanych stanowisk.
Podane tam dane zostaną zebrane przez Talent360, a następnie przekazane do nas. Infor­macje na temat ochrony danych w Talent360 można znaleźć tutaj: https://talent360.io/privacy.html

Podmiotem odpowied­zi­alnym w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO za szcze­gółowe strony jest Talent360.

10. Nasze działania w sieciach społecznościowych

Abyśmy mogli komuni­kować się z Tobą w sieciach społecz­nościowych i infor­mować Cię o naszych usługach, jesteśmy tam repre­zen­towani na własnych stronach. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron mediów społecz­nościowych, jesteśmy wspólnie odpowied­zialni za przet­warzanie z dostawcą odpowiedniej platformy mediów społecz­nościowych w odnie­sieniu do operacji przet­warzania wywołanych przez to, w rozumieniu art. 26 RODO.

Nie jesteśmy pierwotnym dostawcą tych stron, a jedynie wykor­zys­tujemy je w ramach możli­wości ofero­wanych nam przez odpowiednich dostawców.
W ramach środków ostroż­ności pragniemy zwrócić uwagę, że Państwa dane mogą być przet­warzane również poza Unią Europejską lub Europe­jskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie może zatem wiązać się z ryzykiem ochrony danych, ponieważ ochrona Twoich praw, np. do infor­macji, usuwania, sprzeciwu itp., może być trudna, a przet­warzanie w sieciach społecz­nościowych często odbywa się bezpoś­rednio w celach rekla­mowych lub w celu analizy zachowań użytkow­ników przez dostawców, bez wpływu na to przez nas. Jeśli profile użytkow­ników są tworzone przez dostawcę, często używane są pliki cookie lub zacho­wanie użytkownika jest przypisane do własnego profilu członków sieci społecz­nościowych utwor­z­onych przez Ciebie.

Opisane operacje przet­warzania danych osobowych są przepro­wadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasad­nionego interesu i uzasad­nionego interesu danego dostawcy w celu termi­nowego komuni­ko­wania się z Tobą lub infor­mo­wania o naszych usługach. Jeśli musisz wyrazić zgodę na przet­warzanie danych jako użytkownik u odpowiednich dostawców, podstawa prawna odnosi się do art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 7 RODO.

Ponieważ nie mamy dostępu do danych przecho­wy­wanych przez dostawców, pragniemy zwrócić uwagę, że Twoje prawa (np. do infor­macji, korekty, usunięcia itp.) są najlepiej stosowane bezpoś­rednio do danego dostawcy. Aby uzyskać więcej infor­macji na temat przet­warzania Twoich danych w sieciach społecz­nościowych, poniżej wymie­ni­liśmy się z odpowiednim dostawcą sieci społecznościowych:

10.1 Facebook

Współ)osoba odpowied­zialna za przet­warzanie danych w Europie:
Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywat­ności (Polityka prywat­ności):
 https://www.facebook.com/about/privacy

10.2 Instagram

Współod­po­wied­zialny za przet­warzanie danych w Niemczech:
Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywat­ności (Polityka prywat­ności):
 https://instagram.com/legal/privacy/

10.3 LinkedIn

Współ)osoba odpowied­zialna za przet­warzanie danych w Europie:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywat­ności:
 https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

10.4 YouTube

Współ)osoba odpowied­zialna za przet­warzanie danych w Europie:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Polityka prywat­ności: https://policies.google.com/privacy

10.5 XING (New Work SE)

Współod­po­wied­zialny za przet­warzanie danych w Niemczech:
New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy
Polityka prywat­ności: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Wnioski o udzie­lenie infor­macji dla członków XING: https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

11. Analiza stron internetowych

11.1 Google Analytics 4 (GA4)

Na naszych stronach inter­netowych korzystamy z Google Analytics 4 (GA4), usługi analizy inter­netowej świad­c­zonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

W tym kontekście tworzone są pseudo­ni­mi­zowane profile użytko­wania i wykor­zy­stywane są pliki cookie (patrz sekcja „Pliki cookie”). Infor­macje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony inter­netowej mogą obejmować:

 • krótko­ter­minowe rejes­tro­wanie adresu IP bez stałego przechowywania
  Dane o lokalizacji
 • Typ/wersja przeglą­darki
 • używany system operacyjny
 • Referrer URL (wcześniej odwiedzana strona)
 • Czas żądania serwera

Pseudo­ni­mi­zowane dane mogą być przesyłane z Google na serwer w USA i tam przechowywane.

Infor­macje te są wykor­zy­stywane do oceny korzystania ze strony inter­netowej, do sporząd­zania raportów dotyc­zących aktyw­ności na stronie inter­netowej oraz do świad­c­zenia innych usług związanych z aktyw­nością na stronie inter­netowej i korzystaniem z Internetu do celów badań rynku i projek­to­wania opartych na potrzebach tych stron inter­netowych. Infor­macje te mogą być również przeka­zywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przet­warzają te dane w ich imieniu. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Przet­warzanie danych odbywa się wyłącznie wtedy, gdy wyraźna zgoda została udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej infor­macji na temat ochrony danych podczas korzystania z GA4 można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=de.

11.2 Staty­styki WordPress – Jetpack

Ta strona inter­netowa korzysta z narzędzia WordPress „WordPress Stats” dostar­c­zonego przez Jetpack do staty­sty­cznej oceny dostępu odwied­za­jących. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110–4929, USA. Firma opera­cyjna wykor­zystuje techno­logię śledzenia Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack wykor­zystuje pliki cookie, które są przecho­wywane na Twoim komputerze i które umożli­wiają analizę korzystania ze strony inter­netowej przez WordPress Stats. Infor­macje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony inter­netowej są przecho­wywane na serwerach w USA. Twój adres IP zostanie zanoni­mi­zowany po przet­wor­zeniu i przed przechowywaniem.

Pliki cookie pozostają na Twoim urząd­zeniu do czasu ich usunięcia.

Przet­warzanie danych odbywa się wyłącznie wtedy, gdy wyraźna zgoda została udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Politykę prywat­ności Jetpack można zobaczyć na stronie: https://jetpack.com/support/privacy/.

11.3 Leadinfo

Korzystamy z usług genero­wania leadów firmy Leadinfo B.V., Rotterdam, Holandia.
Rozpoznaje to wizyty firm na naszej stronie inter­netowej w oparciu o adresy IP i pokazuje nam publicznie dostępne infor­macje, 
takich jak nazwy firm lub adresy. Ponadto Leadinfo ustawia dwa pliki cookie pierwszej strony w celu oceny zachowań użytkow­ników na naszej stronie inter­netowej oraz 
przet­warza domeny z wejść formu­larza (np. „leadinfo.com”) w celu skore­lo­wania adresów IP z firmami i poprawy usług.
Więcej infor­macji można znaleźć na stronie https https://leadinfo.com. Na tej stronie: https://www.leadinfo.com/en/opt-out masz opcję rezygnacji.
W przypadku rezygnacji, Leadinfo nie gromadzi już Twoich danych.

12. Reklama

12.1 Współpraca z naszymi spółkami zależnymi w celach reklamowych

W celu ochrony uzasad­nionych interesów Grupy Walter-Fach-Kraft zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO może być konieczne udostęp­nienie przez nas okreś­l­onych danych osobowych w ramach grupy Walter-Fach-Kraft-Group w celu optyma­li­zacji obecności rekla­mowej i sprze­dażowej naszej siedziby firmy i naszych spółek zależnych. Dotyczy to w szcze­gól­ności ewentu­alnych danych kontakt­owych, infor­macji o Państwa zainte­re­so­wa­niach i profilu klienta, a także korzystania z naszych produktów i usług.

13. Wtyczki i inne usługi

13.1 Jitsi Meet – wideokonferencje

Naszą komuni­kację wykor­zys­tujemy w formie rozmów konfe­ren­cy­jnych, spotkań online, wideo­kon­fe­rencji i webinariów (dalej: „Spotkania online”), aplikacja oparta na przeglądarce „Jitsi Meet” (dalej: „Jitsi”) z 8x8, Inc., 675 Creekside Way Campbell, CA 95008, USA.

Podczas korzystania z „Jitsi” przet­warzane są różne rodzaje danych. Zakres danych zależy również od tego, jakie dane podasz przed lub podczas udziału w spotkaniu online. Nastę­pujące dane osobowe mogą być przedmiotem przetwarzania:

 • Infor­macje o użytkowniku, takie jak imię, nazwisko i inne infor­macje o użytkowniku, takie jak czas trwania uczestnictwa.
 • Spotkanie metadanych, takich jak adresy IP uczestnika, infor­macje o urządzeniu/sprzęcie.
 • Przy telefonie przet­warzane są dane dotyczące numeru przychod­zącego i wychod­zącego, nazwy kraju, czasu rozpo­c­zęcia i zakońc­zenia. W razie potrzeby mogą być przecho­wywane dodatkowe dane połąc­zenia, takie jak adres IP urządzenia.
 • Możesz wprowadzić adres‑e‑mail (opcjo­nalnie). Ten adres‑e‑mail jest następnie używany do pobierania i wyświet­lania zdjęcia profi­lowego z usługi „Gravatar”. Zdjęcia profilowe Gravatar są wyświetlane tylko wtedy, gdy publiczny obraz Gravatar można pobrać na podany adres‑e‑mail.
 • W przypadku nagrań (opcjo­nalnie) można przet­warzać wszystkie nagrania wideo, nagrania‑audio i prezentacji oraz pliki tekstowe z czatu spotkania online.
 • Możesz mieć możliwość (opcjo­nalnie) korzystania z funkcji czatu, pytania lub ankiety‑w „spotkaniu online”. Wprowadzone przez Ciebie dane tekstowe są przet­warzane w celu wyświet­lenia ich na „spotkaniu online” i, jeśli to konieczne, do ich logowania. Aby umożliwić wyświet­lanie wideo i odtwarzanie dźwięku, dane z mikrofonu urząd­zenia końcowego i wszelkich kamer wideo urząd­zenia końcowego są odpowiednio przet­warzane w czasie trwania spotkania. Możesz wyłączyć lub wyciszyć kamerę lub mikrofon w dowolnym momencie.

Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przet­warzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W ramach stosunku pracy odpowiednie przet­warzanie danych odbywa się na podstawie § 26 BDSG. Podstawą prawną stoso­wania „Jitsi” w kontekście istnie­jących lub nawią­zu­jących stosunków umownych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. WE wszystkich innych przypadkach podstawą prawną przet­warzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Oto nasze zainte­re­so­wanie skutecznym prowad­zeniem „spotkań online”.

Jeśli zapiszemy „spotkania online”, poinfor­mujemy Cię o tym przed rozpo­c­zęciem i, jeśli to konieczne, poprosimy Cię o zgodę na nagranie. Jeśli nie chcesz, możesz opuścić „spotkanie online”.

Dane osobowe dotyczące Państwa nie będą dalej przet­warzane po zakońc­zeniu „spotkania inter­netowego”. Dane dziennika (czas, liczba uczest­ników, czas trwania wydar­zenia), które nie pozwalają na wnioski dotyczące poszc­ze­gólnych uczest­ników, mogą być przecho­wywane do analizy systemu. Okres przecho­wy­wania zarejes­tro­wanych spotkań online zostanie Ci przekazany przed rozpo­c­zęciem nagry­wania. Masz możliwość wycofania zgody na nagranie w dowolnym momencie, w wyniku czego usuniemy nagranie.

Co do zasady przet­warzanie danych poza UE nie odbywa się, w szcze­gól­ności aplikacja „Jitsi Meet” nie gromadzi i nie przet­warza żadnych danych osobowych. Jeśli podałeś adres‑e‑mail w „spotkaniu online”, zostanie wywołana usługa „Gravatar” firmy Automattic Inc. (USA). Serwery Automattic Inc. mogą również znajdować się poza UE. Ponadto nie możemy wykluczyć przekie­ro­wy­wania danych za pośred­nictwem serwerów inter­netowych zloka­lizowanych poza UE EOG, co może mieć miejsce w szcze­gól­ności w przypadku obecności uczest­ników na „spotka­niach online” w państwie trzecim. Dane są jednak szyfrowane podczas trans­portu przez Internet, a tym samym zabez­pieczone przed nieau­to­ry­zowanym dostępem osób trzecich.

Więcej infor­macji na temat „Jitsi” można znaleźć na stronie: https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/ i https://www.8x8.com/terms-and-conditions/privacy-policy#cinfo.

13.2 Microsoft Teams

Używamy narzędzia „Microsoft Teams” („zespoły MS”) do prowad­zenia naszej komuni­kacji na piśmie (chat), a także w formie konfe­rencji telefo­nicznych, spotkań online i wideo­kon­fe­rencji. Opera­torem usługi jest Microsoft Ireland Opera­tions („Microsoft”), Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, Irlandia. Microsoft Ireland Opera­tions, Ltd. jest częścią grupy Microsoft z siedzibą w One Microsoft Way, Redmond, Waszyngton, USA.

Podczas korzystania z MS-Teams przet­warzane będą nastę­pujące dane osobowe:

 • Spotkania, czaty, wiado­mości głosowe, udostęp­nione pliki, nagrania i transkrypcje.
 • Dane, które są udostęp­niane o Tobie. Przykłady obejmują adres‑e‑mail, zdjęcie profilowe i numer telefonu.
 • Szcze­gółowa historia rozmów telefo­nicznych, które wykonujesz.
 • Dane dotyczące jakości połączeń.
 • Infor­macje o danych dotyc­zących wsparcia/informacji zwrotnych związanych z rozwią­zy­waniem problemów z biletami lub infor­macjami zwrotnymi wysyłanymi do firmy Microsoft.
 • Dane diagnos­tyczne i serwisowe Dane diagnos­tyczne związane z korzystaniem z usług.

W celu umożli­wienia wyświet­lania wideo i odtwarzania dźwięku, dane są przet­warzane w czasie trwania spotkania z mikrofonu urząd­zenia końcowego, a także z kamery wideo urząd­zenia końcowego. Możesz wyłączyć lub wyciszyć kamerę lub mikrofon w dowolnym momencie za pomocą aplikacji „Microsoft Teams”.

Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przet­warzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W ramach stosunku pracy odpowiednie przet­warzanie danych odbywa się na podstawie § 26 BDSG. Podstawą prawną korzystania z „zespołów państw człon­kow­skich” w kontekście stosunków umownych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. WE wszystkich innych przypadkach podstawą prawną przet­warzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Oto nasze zainte­re­so­wanie skutecznym prowad­zeniem spotkań online.

Kiedy nagrywamy spotkania online, poinfor­mujemy Cię o tym przed rozpo­c­zęciem i, jeśli to konieczne, poprosimy Cię o zgodę na nagranie. Jeśli nie chcesz, możesz opuścić spotkanie online.

Jako usługa oparta na chmurze „zespoły MS” przet­warzają wyżej wymienione dane w ramach świad­c­zenia usługi. W zakresie, w jakim „zespoły MS” przet­warzają dane osobowe w związku z legalnymi operacjami bizne­sowymi Microsoft, Microsoft jest nieza­leżnym adminis­tra­torem danych do takiego wykor­zystania i jako taki odpowiada za zgodność z obowią­zu­jącymi przepisami i obowiązkami adminis­tratora danych. W zakresie, w jakim użytkownik uzyskuje dostęp do strony inter­netowej MS-Teams, firma Microsoft jest odpowied­zialna za przet­warzanie danych. Aby pobrać oprogra­mo­wanie MS-Teams, wymagana jest wizyta na stronie internetowej.

Jeśli nie chcesz lub nie możesz pobrać oprogra­mo­wania, usługa może być świad­czona za pośred­nictwem przeglą­darki, a w tym zakresie również za pośred­nictwem strony inter­netowej firmy Microsoft.
Szcze­gółowe infor­macje na temat ochrony danych w firmie Microsoft, w połąc­zeniu z „zespołami MS”, można znaleźć na stronie: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy.

13.3 YouTube (wideo)

Zinte­gro­wa­liśmy kompo­nenty YouTube na tej stronie inter­netowej. Opera­torem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

YouTube to inter­netowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo ustawianie klipów wideo i innych użytkow­ników bezpłatnie, aby przeglądać, przeglądać i komen­tować je bezpłatnie. YouTube umożliwia publi­ko­wanie wszystkich rodzajów filmów, dlatego pełne programy filmowe i telewi­zyjne, a także teledyski, zwiastuny lub filmy wykonane przez samych użytkow­ników są dostępne za pośred­nictwem portalu inter­netowego. Za każdym razem, gdy dostęp do jednej z poszc­ze­gólnych stron tej strony inter­netowej jest obsłu­giwany przez nas i na którym zinte­growano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglą­darka inter­netowa w systemie infor­ma­ty­cznym jest automa­ty­cznie poproszona przez odpowiedni komponent YouTube o pobranie z YouTube odpowied­niego kompo­nentu YouTube. YouTube może również przeła­dować usługi Google WebFonts, Google Video i Google Photo. Więcej infor­macji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google zdobywają wiedzę na temat tego, która konkretna podstrona naszej strony inter­netowej jest odwiedzana przez Ciebie.

Jeśli jesteś zalogowany do YouTube w tym samym czasie, YouTube rozpoznaje konkretną podstronę naszej strony inter­netowej odwied­zając podstronę zawie­rającą film z YouTube. Infor­macje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypi­sywane do Twojego konta YouTube.

YouTube i Google zawsze otrzymują infor­macje za pośred­nictwem kompo­nentu YouTube, że odwied­ziłeś naszą stronę inter­netową, jeśli jesteś zalogowany do YouTube w tym samym czasie w momencie uzyski­wania dostępu do naszej strony inter­netowej; dzieje się tak nieza­leżnie od tego, czy klikniesz na film z YouTube, czy nie. Jeśli taka trans­misja tych infor­macji do YouTube i Google nie jest przez Ciebie pożądana, możesz uniemoż­liwić trans­misję, wylogo­wując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Przet­warzanie danych odbywa się wyłącznie w przypadku wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Politykę prywat­ności YouTube można zobaczyć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13.4 Zoom – wideokonferencja

Naszą komuni­kację wykor­zys­tujemy w formie rozmów konfe­ren­cy­jnych, spotkań online, wideo­kon­fe­rencji i webinariów (dalej: „Spotkania online”), oprogra­mo­wanie do wideo­kon­fe­rencji „Zoom”. Dostawcą oprogra­mo­wania jest Zoom Video Commu­ni­ca­tions, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, USA.

Podczas korzystania z „Zoom” przet­warzane są różne rodzaje danych. Zakres danych zależy również od tego, jakie dane podasz przed lub podczas udziału w spotkaniu online. Nastę­pujące dane osobowe mogą być przedmiotem przetwarzania:

 • Dane użytkownika, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu (opcjo­nalnie), adres‑e‑mail (opcjo­nalnie), hasło (jeśli nie jest używane „pojedyncze logowanie”), zdjęcie profilu (opcjo­nalnie).
 • Metadane spotkania, takie jak temat, opis (opcjo­nalnie), adresy IP uczestnika, infor­macje o urządzeniu/sprzęcie.
 • W przypadku nagrań (opcjo­nalnie) można przet­warzać wszystkie nagrania wideo, nagrania‑audio i prezentacji oraz pliki tekstowe z czatu spotkania online.
 • Przy telefonie przet­warzane są dane dotyczące numeru przychod­zącego i wychod­zącego, nazwy kraju, czasu rozpo­c­zęcia i zakońc­zenia. W razie potrzeby mogą być przecho­wywane dodatkowe dane połąc­zenia, takie jak adres IP urządzenia.
 • Możesz mieć możliwość (opcjo­nalnie) korzystania z funkcji czatu, pytania lub ankiety‑w „spotkaniu online”. Wprowadzone przez Ciebie dane tekstowe są przet­warzane w celu wyświet­lenia ich na „spotkaniu online” i, jeśli to konieczne, do ich logowania. Aby umożliwić wyświet­lanie wideo i odtwarzanie dźwięku, dane z mikrofonu urząd­zenia końcowego i wszelkich kamer wideo urząd­zenia końcowego są odpowiednio przet­warzane w czasie trwania spotkania. Możesz wyłączyć lub wyciszyć kamerę lub mikrofon w dowolnym momencie za pomocą aplikacji „Zoom”.

Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przet­warzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W ramach stosunku pracy odpowiednie przet­warzanie danych odbywa się na podstawie § 26 BDSG. Podstawą prawną stoso­wania „zoom” w kontekście istnie­jących lub nawią­zu­jących stosunków umownych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. WE wszystkich innych przypadkach podstawą prawną przet­warzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Oto nasze zainte­re­so­wanie skutecznym prowad­zeniem „spotkań online”.

Jeśli zapiszemy „spotkania online”, poinfor­mujemy Cię o tym przed rozpo­c­zęciem i, jeśli to konieczne, poprosimy Cię o zgodę na nagranie. Jeśli nie chcesz, możesz opuścić „spotkanie online”.

Dostawca „Zoom” koniecznie otrzymuje wiedzę na temat powyższych danych, o ile jest to przewid­ziane w naszej umowie o przet­warzanie zamówień (art. 28 RODO), z „Zoom”. Dotyczy to w szcze­gól­ności celu świad­c­zenia, optyma­li­zacji i zabez­piec­zenia usługi. Podane przez Ciebie infor­macje o uczest­nictwie zostaną wykor­zystane w celu identy­fi­kacji podczas „spotkania online”. „Zoom” to usługa świad­czona przez dostawcę ze Stanów Zjedno­c­z­onych. Przet­warzanie danych osobowych odbywa się zatem również w państwie trzecim (poza UE i EOG). Jako środki ochronne zawar­liśmy standardowe klauzule umowne UE (art. 46 ust. 2 i 3 RODO) i wdroży­liśmy naszą konfi­gu­rację zoomu w taki sposób, aby do reali­zacji „spotkań online” wykor­zy­stywane były wyłącznie centra danych w UE lub w innych bezpiecznych państwach trzecich (np. poprzez decyzję stwierd­zającą odpowiedni stopień ochrony na podstawie art. 45 RODO). Nie możemy jednak wykluczyć przekie­ro­wy­wania danych za pośred­nictwem serwerów inter­netowych znajdu­jących się poza UE/EOG, co może mieć miejsce w szcze­gól­ności, gdy uczestnicy są obecni na „spotka­niach online” w państwie trzecim. Dane są jednak szyfrowane podczas trans­portu przez Internet, a tym samym zabez­pieczone przed nieau­to­ry­zowanym dostępem osób trzecich.

W zakresie, w jakim „Zoom” przet­warza dane osobowe w związku z legalnymi operacjami bizne­sowymi „Zoom”, „Zoom” jest nieza­leżnym adminis­tra­torem danych do takiego wykor­zystania i jako taki odpowiada za przestrz­e­ganie obowią­zu­jących przepisów i obowiązków adminis­tratora danych. Gdy odwiedzasz inne strony inter­netowe dostawcy lub insta­lujesz aplikację dostawcy na jego urząd­zeniu, przet­warzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów o ochronie danych dostawcy.

Więcej infor­macji na temat „Zoom” można znaleźć na stronie: https://explore.zoom.us/de/privacy/.

13.5 Messen­ger­People

Wysyłając wiadomość startową, wyrażam zgodę na ważność wewnę­trznych przepisów o ochronie danych Walter-Fach-Kraft.

W szcze­gól­ności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przet­warzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, identy­fi­kator komuni­katora, adres IP itp.)
Zdjęcie profilowe oraz historia wiado­mości) są przecho­wywane, przet­warzane i wykor­zy­stywane w kontekście korzystania z komuni­katora do wysyłania do mnie wiado­mości.
Do korzystania z usługi Messenger wymagane jest aktywne konto u odpowied­niego dostawcy.

Jestem również świadomy, że Walter-Fach-Kraft świadczy tę usługę Messen­ger­People GmbH, Seidl­straße 8, 80335 Monachium jako dostawca usług technicznych oraz
Zatrudnia procesory.

Moja zgoda na przet­warzanie danych osobowych jest zawsze dowolnie odwołana;
w tym celu wystarczy odpowiednie powia­do­mienie Walter-Fach-Kraft.
Dalsze infor­macje można znaleźć w odpowiednich wytycznych dotyc­zących ochrony danych Walter-Fach-Kraft, Messenger Services i Messen­ger­People GmbH.

14. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

14.1 Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierd­zenia, czy dane osobowe Państwa dotyczące są przetwarzane.

14.2 Prawo do infor­macji Art. 15 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie otrzymać od nas bezpłatne infor­macje na temat przecho­wy­wanych o Tobie danych osobowych, a także kopię tych danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

14.3 Prawo do spros­to­wania art. 16 RODO

Masz prawo zażądać spros­to­wania niedo­kładnych danych osobowych dotyc­zących Ciebie. Ponadto masz prawo, biorąc pod uwagę cele przet­warzania, zażądać uzupeł­nienia niekom­pletnych danych osobowych.

14.4 Usunięcie art. 17 RODO

Mają Państwo prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że zasto­so­wanie ma jeden z powodów przewid­zianych w przepisach prawa i w zakresie, w jakim przet­warzanie lub przecho­wy­wanie nie jest konieczne.

14.5 Ogranic­zenie przet­warzania Art. 18 RODO

Masz prawo żądać od nas ogranic­zenia przet­warzania, jeśli spełniony jest jeden z wymogów prawnych.

14.6 Przen­ośność danych Art. 20 RODO

Masz prawo do otrzy­mania danych osobowych, które nam przeka­załeś, w ustruk­tu­ry­zowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszy­nowego formacie. Mają Państwo również prawo do przeka­zania tych danych innemu adminis­tra­torowi bez przeszkód przez nas, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przet­warzanie odbywa się na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przet­warzanie odbywa się za pomocą zauto­ma­ty­zowanych procedur, pod warunkiem że przet­warzanie nie jest konieczne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykon­y­wania przeka­zanej nam władzy publicznej.

Ponadto, korzystając z prawa do przen­o­szenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, masz prawo do uzyskania, aby dane osobowe były przeka­zywane bezpoś­rednio od jednego adminis­tratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie wpływa to na prawa i wolności innych osób.

14.7 Zakwesti­o­no­wanie art. 21 RODO

Z przyczyn wynika­jących z Państwa szcze­gólnej sytuacji mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przet­warzania dotyc­zących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (przet­warzanie danych w interesie publicznym) lub f (przet­warzanie danych na podstawie wyważenia interesów) RODO.

Dotyczy to również profi­lowania na podstawie tych przepisów w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.

Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przet­warzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasad­nionych podstaw do przet­warzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przet­warzanie służy dochod­zeniu, wykon­y­waniu lub obronie roszczeń prawnych.

W indywi­du­alnych przypadkach przet­warzamy dane osobowe w celach marke­tingu bezpoś­red­niego. W każdej chwili mogą Państwo sprze­ciwić się przet­warzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profi­lowania, o ile jest ono związane z takim marke­tingiem bezpoś­rednim. Jeśli sprze­ciwisz się przet­warzaniu do celów marke­tingu bezpoś­red­niego, nie będziemy już przet­warzać danych osobowych do tych celów.
Ponadto masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szcze­gólną sytuacją, sprze­ciwić się przet­warzaniu danych osobowych przez nas do celów badań naukowych lub histo­rycznych lub do celów staty­sty­cznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przet­warzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W związku z korzystaniem z usług społec­zeństwa infor­ma­cy­jnego, nieza­leżnie od dyrektywy 2002/58/WE, możesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zauto­ma­ty­zowanych środków za pomocą specy­fi­kacji technicznych.

14.8 Cofnięcie zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Masz prawo do cofnięcia zgody na przet­warzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

14.9 Skarga do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzor­czego odpowied­zi­alnego za ochronę danych osobowych w związku z przet­warzaniem przez nas danych osobowych.

15. Rutynowe przecho­wy­wanie, usuwanie i bloko­wanie danych osobowych

Przet­warzamy i przecho­wujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiąg­nięcia celu przecho­wy­wania lub jeśli było to przewid­ziane przepisami prawa, którym podlega nasza firma.

Jeśli cel przecho­wy­wania nie ma zasto­so­wania lub upłynie określony okres przecho­wy­wania, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa.

16. Czas przecho­wy­wania danych osobowych

Kryterium czasu przecho­wy­wania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przecho­wy­wania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem że nie są już konieczne do reali­zacji umowy lub rozpo­c­zęcia umowy.

17. Aktualność i modyfi­kacja oświad­c­zenia o ochronie danych

Niniejsze oświad­c­zenie o ochronie danych osobowych jest obecnie ważne i posiada status: Kwiecień 2023 r.

Ze względu na dalszy rozwój naszych stron inter­netowych i ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może zaistnieć konieczność zmiany ninie­jszego oświad­c­zenia o ochronie danych. Aktualne oświad­c­zenie o ochronie danych można uzyskać i wydru­kować w dowolnym momencie na stronie inter­netowej pod adresem: Kircher Daten­schutz-Board.