Oprogra­mo­wanie do wideo­kon­fe­rencji z infor­macjami o ochronie danych (wideo­kon­fe­rencje)

Odpowied­zialny

Walter-Fach-Kraft-Gruppe
Leipziger Straße 171
36039 Fulda (Deutschland)

Tel: 0661/25020–0
info@walterfachkraft.de
walterfachkraft.de

Przedsta­wi­ciele prawni:
Dyrektor zarząd­zający: Jörg Walter, Reinhold Kraft
Tel: 0661/25020–0
E‑Mail: info@walterfachkraft.de

Inspektor ochrony danych:
Bernd Kircher
Tel: 0661/96090636
E‑Mail: kircher@datenschutz-kanzlei.com

Infor­macje o czynności przetwarzania

Cele czynności przetwarzania:

  • Organi­zowanie i prowad­zenie wideo­kon­fe­rencji przez Internet
  • Organi­zowanie spotkań wewnę­trznych i zewnętrznych
  • Przepro­wad­zanie rozmów kwalifikacyjnych

Podstawa prawna czynności przetwarzania:
Przet­warzanie jest niezbędne do ochrony uzasad­nionych interesów osoby odpowied­zi­alnej lub strony trzeciej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i żadne interesy ani podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (utrzy­manie komuni­kacji nieza­leżnej od lokali­zacji, utrzy­manie kontaktów biznesowych).
Uzyskano zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli dobro­wolnie podajesz infor­macje o sobie podczas korzystania z systemu wideo­kon­fe­rencji lub dobro­wolnie korzystasz z funkcji, które nie są absolutnie konieczne, Twoja zgoda jest wyrażona w sposób dorozumiany.

Kategorie odbiorców:
Procesor (podmiot przet­warzający w rozumieniu art. 4 w zw. z art. 28 RODO)

Przeka­zy­wanie danych do państwa trzeciego:
Nie są planowane transfery do krajów trzecich.

Dodatkowe obowiązki informacyjne

Okres przecho­wy­wania danych osobowych:
Usunięcie następuje w ciągu 7 dni.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Masz prawo do infor­macji (zgodnie z art. 15 DS-GVO) ze strony osoby odpowied­zi­alnej o danych osobowych, które Cię dotyczą, jak również do spros­to­wania (art. 16 DS-GVO), usunięcia (art. 17 DS-GVO) GVO) oraz ogranic­zenia przet­warzania (art. 18 ust. 1 DS-GVO). Ponadto masz prawo sprze­ciwić się przet­warzaniu (art. 21 RODO) oraz prawo do przen­o­szenia danych (art. 20 RODO).
Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z wyżej wymien­ionym inspek­torem ochrony danych.

Prawo apelacji:
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Obowiązek podania danych osobowych:
Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych.

Konse­kwencje braku zabezpieczenia:
Aby dołączyć do spotkania, wymagana jest nazwa wyświetlana. Może to być dowolnie wybrane przez zainte­re­sowaną osobę.

Zauto­ma­ty­zowane podej­mo­wanie decyzji:
Nie ma zauto­ma­ty­zowanego podej­mo­wania decyzji ani profilowania.