Walter-Fach-Kraft: odnoszący sukcesy dostawca usług perso­nalnych od 25 lat

Zadowoleni pracownicy = zadowoleni klienci

Zadowoleni pracownicy są silnie zmoty­wowani i oferują klientom – szeroko rozumianym pożycz­ko­bi­orcom, urzędom, usługo­dawcom zewnę­trznym, placówkom eduka­cyjnym, agencjom zatrud­nienia – najlepszą obsługę. Aby zawsze zagwa­ran­tować satys­fakcję naszych pracow­ników i klientów, zawsze postę­pujemy zgodnie z naszą misją.

Jakość

Przestrz­egamy surowych wytycznych dotyc­zących jakości, dlatego poddajemy się regularnym i nieza­leżnym audytom. Nasz system zarząd­zania jakością jest certy­fi­kowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 i potwierdza zdolność firmy Walter-Fach-Kraft do przestrz­e­gania obowią­zu­jących między­n­a­ro­dowych norm w zakresie zarząd­zania jakością we wszystkich naszych lokali­zacjach. Naszym pracow­nikom i klientom gwaran­tujemy najlepsze możliwe wsparcie i korzystamy wyłącznie z profes­jo­nalnie wykwa­li­fi­kowanej i nieza­wodnej kadry.

Orientacja na klienta

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby móc optymalnie i elasty­cznie reagować na indywi­dualne wymagania naszych klientów. Dlatego prowadzimy otwarty dialog zarówno z naszymi klientami, jak i pracow­nikami. A ponieważ chcemy stale się dosko­nalić, chętnie przyj­mujemy każdą krytykę lub sugestie dotyczące ulepszeń.

Równe trakto­wanie

Równość i trakto­wanie wszystkich kandy­datów, pracow­ników, klientów i innych partnerów jest bardzo ważne dla Walter-Fach-Kraft. W szcze­gól­ności ważne jest dla nas, aby w ramach aspektów równego trakto­wania i równych wynagrodzeń nasi pracownicy cieszyli się takimi samymi warunkami pracy, jakie nasi klienci oferują swoim podsta­wowym pracow­nikom. W tym zakresie pracujemy nad przekonaniem naszych klientów i promo­waniem nowych, odpowiednich metod płatności.

Etyka

Sukces gospodarczy może trwać tylko wtedy, gdy jest osadzony w funda­men­talnych wartościach. Szcze­gólnie ważne jest dla nas utrzy­my­wanie uczciwych, otwartych i pełnych szacunku relacji z naszymi klientami i pracow­nikami. Zawsze postę­pujemy zgodnie z sumieniem i przywią­zujemy dużą wagę do wiary­godnego wyglądu. Nasze słowo się liczy i nasi partnerzy mogą na nim polegać. Poprzez to sprawi­edliwe zarząd­zanie chcemy działać jako wzór do naśla­do­wania i wnosić swój wkład w społeczeństwo.

Ważnym aspektem jest również nasza funkcja wzorcowa w zakresie pośred­nictwa pracy, reinte­gracji i integracji pracow­ników zagroż­onych bezro­bociem lub pozosta­jących bez pracy.