Walter-Fach-Kraft: od 25 lat dostawca usług personalnych 

Zadowoleni Pracownicy = Zadowoleni Klienci

Zadowoleni Pracownicy są zmoty­wowani i oferują naszym Klientom* pracę najlepszej jakości. Nasza wykwa­li­fi­kowana kadra specja­listów zapewnia profes­jo­nalną obsługę zarówno Pracow­nikom jak i Klientom.

*szeroko rozumianym usługo­dawcom zewnę­trznym, urzędom, placówkom eduka­cyjnym, agencjom zatrudnienia

25 Jahre Walter-Fach-Kraft-Logo in orange
Im Herzen von Fulda

Jakość

W pełni skupiamy się na jakości usług, dlatego poddajemy się regularnym i nieza­leżnym audytom. Nasz system zarząd­zania jakością jest certy­fi­kowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 i potwierdza przestrz­e­gania między­n­a­ro­dowych zasad we wszystkich oddziałach Walter-Fach-Kraft.

Orientacja na klienta 

Naszym nadrzędnym celem jest orientacja na Klienta. Zarówno Praco­dawcy jak i Pracownicy stanowią serce naszego biznesu. Nasza misja to łączenie Praco­dawców z odpowiednimi Pracow­nikami, aby stworzyć sytuację win-win dla obu stron. Dbamy o to, aby nasza orientacja na Klienta była przejr­zysta i widoczna we wszystkich naszych działaniach.

Równe trakto­wanie

Zasada równego trakto­wania to dla nas nie tylko deklaracja, to fundament naszej działal­ności. Dążymy do tego, by każdy, nieza­leżnie od płci, wieku, narodo­wości, orientacji seksu­alnej, pochod­zenia etnicznego czy jakie­j­kolwiek innej cechy osobistej, był traktowany z szacunkiem i uczci­wością. Chcemy, by nasza agencja była miejscem, gdzie każdy może czuć się akcep­towany i doceniany za swoje umiejętności.

Etyka


Etyka to dla nas nie tylko kwestia zgodności z regulacjami, to nasza kultura organi­za­cyjna. Chcemy być przykładem etycznego działania w naszej branży. Naszym celem jest nie tylko znale­zienie pracy dla pracow­ników i pracow­ników dla praco­dawców, ale także działanie zgodnie z najwyższymi standardami moralnymi. Dzięki temu tworzymy trwałe relacje i przyc­zy­niamy się do sukcesu zarówno naszych Klientów, jak i społecznej całości.