Stopka redak­cyjna

Jest to wspólna strona inter­netowa z:

Walter-Fach-Kraft GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 171
36039 Fulda
Tel: +49(0) 661 / 250 20–0
Fax: +49(0) 661 / 250 20–20
info@walterfachkraft.de
www.walterfachkraft.de

Dyrek­torzy zarząd­zający upoważ­nieni do reprezentowania:
Jörg Walter i Reinhold Kraft

Sąd lokalny Fulda HRA 1290 (KG) HRB 1486 (GmbH)
Numer identy­fi­ka­cyjny podatku od sprzedaży: DE186462379
Siedziba spółki: Fulda

Firma Walter-Fach-Kraft posiada zezwo­lenie na dostar­c­zanie pracow­ników tymcz­a­sowych na zasadach komercyjnych.

Uwaga dotycząca odpowiedzialności:

Nasze strony inter­netowe mogą zawierać linki do stron inter­netowych innych dostawców. Zwracamy uwagę, że niniejsze oświad­c­zenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie stron inter­netowych Grupy Walter-Fach-Kraft. Nie mamy wpływu i nie kontro­lujemy, czy inni dostawcy przestrz­egają obowią­zu­jących przepisów o ochronie danych.

Nie mamy również kontroli nad zawar­tością lub działaniem stron inter­netowych osób trzecich i nie odpowiadamy za infor­macje zawarte na tych stronach. Za linki do treści osób trzecich odpowiadamy tylko wtedy, gdy posiadamy pozytywną wiedzę o treściach niele­galnych lub przes­tęp­czych, a zapobieżenie ich wykor­zystaniu jest dla nas technicznie możliwe i uzasad­nione.
Nie jesteśmy również zobowiązani do regularnego sprawd­zania treści ofert osób trzecich pod kątem ich niele­gal­ności lub karal­ności.
Jednakże, gdy tylko dowiemy się o niele­galnych lub przes­tęp­czych treściach osób trzecich, natych­miast usuniemy odpowiedni link.

Odpowied­zialni w zakresie prawa prasowego: Jörg Walter i Reinhold Kraft

Kredyty do zdjęć