Ogolne warunki handlowe

od Walter-Fach-Kraft GmbH & Co. KG, Walter-Fach-Kraft Dresden GmbH, WFK Perso­nal­ver­mittlung GmbH, Walter-Fach-Kraft Bayern GmbH, Walter-Fach-Kraft Halle GmbH, Walter-Fach-Kraft Industrie GmbH, Walter- Fach-Kraft Indus­trie­service GmbH, Walter-Fach-Kraft Personal GmbH, Walter-Fach-Kraft Suhl GmbH (zwana dalej „WALTER-FACH-KRAFT”)

Niniejsze warunki są częścią wszystkich ofert i umów WALTER-FACH-KRAFT w zakresie pracy tymcz­a­sowej i pośred­nictwa pracy. Odmienne ustalenia, w szcze­gól­ności sprzeczne warunki handlowe klientów oraz umowy dodatkowe wymagają wyraźnej pisemnej zgody WALTER-FACH-KRAFT. WALTER-FACH-KRAFT zapewnia swoich klientów, że posiadają pozwo­lenie zgodnie z §§ 1 ust.1; 2 ust. 5 ustawy o leasingu pracow­niczym (AÜG).

 1. Stosunek pracy Zatrud­nienie pracow­ników świad­czone przez WALTER-FACH-KRAFT nie powoduje powstania stosunku pracy między tymi pracow­nikami a zlecen­io­dawcą; WALTER-FACH-KRAFT pozostaje praco­dawcą pod każdym względem.
 2. Upoważ­nienie do wydawania poleceń Podczas przyd­zielania pracy na danym stanowisku pracownicy najemni podlegają poleceniom klienta. Ten ostatni przejmuje obowiązki wynikające z § 618 BGB i powierza przyd­zie­lonym mu pracow­nikom pracę, która ma być wykon­ywana szcze­gółowo pod jego kierow­nictwem. Bez wyraźnej pisemnej zgody WALTER-FACH-KRAFT pracownicy tymcz­asowi nie mogą być wykor­zy­stywani do trans­portu lub odbioru pieniędzy, ani do załat­wiania sprawunków, jako kierowca lub w jakikolwiek inny sposób nieprofesjonalny.
 3. Okreś­lenie użytko­wania Firma WALTER-FACH-KRAFT sprawdziła delego­wanego pracownika pod kątem jego przydat­ności zawodowej i przyd­zieliła go do okreś­lonej grupy zawodowej. Jest on udostęp­niany Klientowi wyłącznie w celu wykonania zleconych czynności i w związku z tym może używać lub obsłu­giwać tylko te urząd­zenia, maszyny, narzędzia, które są niezbędne do wykonania tej czynności.
 4. Zapobie­ganie wypadkom Działalność pracownika u klienta podlega publicz­no­prawnym przepisom bezpiec­zeństwa pracy obowią­zu­jącym w przedsię­bi­orstwie klienta. Wynikające z tego obowiązki praco­dawcy są obowiązkiem klienta, bez uszczerbku dla zobowiązań WALTER-FACH-KRAFT. Klient jest zobowiązany do przestrz­e­gania wszystkich przepisów BHP obowią­zu­jących w miejscu zatrud­nienia pracownika, przepisów ustawy o czasie pracy (ArbZG) oraz zapew­nienia warunków i środków pierwszej pomocy. Klient musi poinfor­mować pracownika o zagroże­niach charak­tery­sty­cznych dla miejsca pracy, które występują podczas wykon­y­wanych czynności oraz o środkach zapobie­ga­jących im przed rozpo­c­zęciem zatrudnienia.

W przypadku wypadku przy pracy klient musi niezwłocznie powia­domić firmę WALTER-FACH-KRAFT. Zgodnie z § 193 SGB VII klient jest również zobowiązany zgłosić wypadek swojemu ubezpieczycielowi.

 1. Obowiązek zgłoszenia Zgodnie z § 28 a SGB IV firma WALTER-FACH-KRAFT jest zobowiązana do zgłoszenia rozpo­c­zęcia i zakońc­zenia najmu pracownika. Jeśli firma klienta jest prawnie zastra­j­kowana, WALTER-FACH-KRAFT nie udostępni żadnego personelu. Personel, który został już przenie­siony, nie będzie pracował w firmie klienta na czas strajku prawnego.
 2. Wymiana pracy Jeśli wymagają tego względy opera­cyjne, organi­za­cyjne lub prawne, WALTER-FACH-KRAFT może w każdej chwili powierzyć dalszą reali­zację zlecenia innemu pracow­nikowi o takim samym poziomie kompetencji.
 3. Godziny pracy Klient przyjmuje na siebie obowiązek zatrud­niania pracownika wyłącznie w ramach prawnie dopuszc­zalnych limitów czasu pracy. O ile dłuższy okres zatrud­nienia jest dozwolony tylko za zgodą inspekcji handlowej, klient musi uzyskać taką zgodę.
 4. Swoboda wykonania Spory pracow­nicze i inne nadzwy­c­zajne okolicz­ności, takie jak zarząd­zenia państwowe itp., zwalniają WALTER-FACH-KRAFT – nieza­leżnie od tego, czy mają wpływ na działalność WALTER-FACH-KRAFT lub na działalność zlecen­io­dawcy – na czas ich skutków i, jeśli prowadzić w ogóle do niemoż­ności świad­c­zenia – od obowiązku świad­c­zenia. Roszc­zenia odszko­do­wawcze z tytułu zwłoki w zatrud­nieniu pracow­ników lub niewy­konania zobowią­zania są wykluczone, chyba że można udowodnić, że wynikają one z rażącego niedbalstwa ze strony WALTER-FACH-KRAFT.
 5. Zastrzeżenie Wszelkie roszc­zenia odszko­do­wawcze przeciwko firmie WALTER-FACH-KRAFT lub jej pracow­nikom są wykluczone, chyba że można udowodnić, że firma WALTER-FACH-KRAFT lub jej pracownicy działali umyślnie lub dopuścili się rażącego niedbalstwa przy wyborze pracow­ników udostęp­nionych klientowi. W transak­cjach handlowych WALTER-FACH-KRAFT ponosi odpowied­zi­alność wyłącznie za własne rażące zanied­banie oraz za rażące niedbalstwo swoich pracow­ników zarząd­za­jących. Odpowied­zi­alność firmy Walter-Fach-Kraft jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty 250.000,00 EUR. Zlecen­io­dawca zwalnia WALTER-FACH-KRAFT z wszelkich roszczeń, jakie osoby trzecie podnoszą wobec WALTER-FACH-KRAFT lub delego­wanego pracownika w związku z wykon­y­waniem i wykon­y­waniem czynności powier­z­onych pracow­nikowi delego­wanemu. Udostęp­nieni pracownicy nie są pełno­moc­nikami WALTER-FACH-KRAFT.
 6. Reklamacje/Okresy wypowied­zenia Jeżeli klient uzna, że ​​praca pracownika wysłanego przez WALTER-FACH-KRAFT nie jest wystar­c­zająca i poinformuje o tym WALTER-FACH-KRAFT w ciągu pierwszych czterech godzin po rozpo­c­zęciu pracy, WALTER-FACH-KRAFT zapewni klientowi w miarę możli­wości zatrudnić pracownika zastęp­czego. Klient nie zostanie jednak obciążony kosztami tych czterech godzin. Ponadto Klient ma prawo rozwiązać umowę w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych z zacho­waniem dwudniowego okresu wypowied­zenia do końca dnia roboczego. W takim przypadku fakty­cznie przepra­cowane godziny podlegają wynagrod­zeniu. Po pierwszych pięciu dniach roboczych klient może rozwiązać indywi­dualną umowę o pracę tymcz­asową z zacho­waniem pięci­od­niowego okresu wypowied­zenia na dany weekend, o ile umowa o pracę tymcz­asową nie jest ograniczona czasowo. Wszelkie rekla­macje należy niezwłocznie zgłaszać firmie WALTER-FACH-KRAFT na piśmie.
 7. Pracownicy zagra­niczni W przypadku oddele­go­wania pracow­ników zagra­nicznych WALTER-FACH-KRAFT gwarantuje, że posiadają oni pozwo­lenie na pobyt i pracę. Klient zobowiązuje się do przestrz­e­gania wszelkich ograniczeń w zezwo­leniu na pracę ze względu na branżę lub miejsce wykon­y­wania pracy. W przypadku naruszenia wymien­ionych ograniczeń klient zwalnia firmę WALTER-FACH-KRAFT z roszczeń osób trzecich i obciąża­jących akt adminis­tra­cy­jnych w stosunkach wewnętrznych.
 8. Odszko­do­wanie O ile wyraźnie nie uzgod­niono inaczej, ceny obowiązują bez dopłat za nadgodziny, pracę nocną, pracę zmianową, pracę w niedziele i święta plus ustawowy podatek VAT. Zastrz­egamy sobie prawo do odpowied­niego podwyższenia cen, jeżeli po zawarciu umowy nastąpią podwyżki płac wynikające z układów zbiorowych lub jeżeli okolicz­ności, za które WALTER-FACH-KRAFT nie ponosi odpowied­zi­al­ności, dopro­wadzą do podwyższenia cen. Podwyżka wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia otrzy­mania zawia­do­mienia o podwyżce cen. Ogłoszenie podwyżki ceny uprawnia klienta do anulo­wania zamówienia w dniu podwyżki ceny z zacho­waniem okresu tygodnia od otrzy­mania ogłoszenia.
 9. Faktura Rozlic­zanie odbywa się na podstawie przepra­co­wanych godzin na podstawie uzgod­nionych stawek usług. Klient zobowiązuje się do cotygod­niowego sprawd­zania i kontra­sy­gno­wania kart czasu pracy pracow­ników dostar­c­z­onych przez WALTER-FACH-KRAFT. Klient kontra­sy­gnatą potwierdza poprawność meryto­ryczną grafików i uznaje je za podstawę rozliczeń. Obowiązuje to odpowiednio, jeżeli klient nie kontra­sy­gnuje przedłoż­onych mu kart czasu pracy na koniec każdego tygodnia roboczego i bez niezwłocznego pisemnego powia­do­mienia WALTER-FACH-KRAFT z podaniem przyczyny.
 10. Zakaz kompen­sacji Potrącenie roszczeń WALTER-FACH-KRAFT jest dozwolone tylko w przypadku bezspornych lub prawnie stwierd­zonych roszczeń wzajemnych.
 11. Prowizje znalazcy WALTER-FACH-KRAFT zajmuje się również rekrutacją. Klient może zawrzeć samod­zielną umowę o pracę z pracow­nikami oddele­go­wanymi mu przez WALTER-FACH-KRAFT na okres po oddele­go­waniu iw ten sposób przyjąć pracow­ników. Pracownika można przyjąć bezpoś­rednio po okresie leasingu.
  (1) Jeżeli w indywi­du­alnym przypadku między WALTER-FACH-KRAFT a klientem nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę tymcz­asową, ale klient natych­miast przyjmie zapro­po­nowaną kandy­daturę do swoich usług, wówczas w momencie zawarcia umowy między WALTER-FACH-KRAFT kandydata i klienta, na rzecz WALTER-FACH-KRAFT zostanie wypłacona prowizja w wysokości 2,5‑krotności miesięcznego wynagrod­zenia brutto plus podatek od sprzedaży obiecanego kandy­datowi przez klienta. Jeśli umowa między wniosko­dawcą a klientem nie zostanie zrealizowana z przyczyn, za które wniosko­dawca nie ponosi odpowied­zi­al­ności, roszc­zenie o prowizję pozostaje nienaruszone.
  (2) Jeżeli po zatrud­nieniu pracownika firmy WALTER-FACH-KRAFT między tym pracow­nikiem a klientem zostanie nawiązany stosunek pracy, klient jest zobowiązany do zapłaty prowizji WALTER-FACH-KRAFT. Prowizja maklerska wynosi 2,5 krotności przy okresie leasingu do trzech miesięcy, po zakońc­zeniu trzeciego miesiąca do końca szóstego miesiąca 2,0 krotność, po zakońc­zeniu szóstego miesiąca do końca dziewiątego miesiąca miesięcznie wynosi 1,5‑krotność, po zakońc­zeniu dziewiątego miesiąca do końca dwuna­stego miesiąca 1,0‑krotność miesięcznego wynagrod­zenia brutto obiecanego pracow­nikowi przez klienta, powięks­zonego o ustawowy podatek obrotowy.
  Roszc­zenia prowi­zyjne ze strony WALTER-FACH-KRAFT są wykluczone, jeżeli między zakońc­zeniem zlecenia a nawią­zaniem bezpoś­red­niego stosunku umownego między pracow­nikiem a zlecen­io­dawcą upłynęło więcej niż sześć miesięcy.