Zgoda na podstawie prawa o ochronie danych osobowych na przet­warzanie danych osobowych wnioskodawców

Rozumiem, że moje dane osobowe, które przeka­załem firmie Walter-Fach-Kraft Personal GmbH w ramach całego procesu aplikacji, będą przet­warzane przez firmę Walter-Fach-Kraft Personal GmbH w celu wynajmu pracow­ników i/lub pośred­nictwa pracy i w tym kontekście będą przeka­zywane w szcze­gól­ności klientom lub zainte­re­so­wanym stronom. Walter-Fach-Kraft Personal GmbH poszukuje dla mnie pracy jako pracownika tymcz­a­sowego lub jako kandydata w ramach pośred­nictwa pracy i partnerzy Walter-Fach-Kraft Personal GmbH potrzebują w tym celu okreś­l­onych infor­macji i danych osobowych o mnie. Jestem świadomy, że firma Walter-Fach-Kraft Personal GmbH sama korzysta z usługo­dawców, którzy przet­warzają moje dane w celu wynajmu pracow­ników i/lub rekrutacji.

Rozumiem, że Walter-Fach-Kraft Personal GmbH może przet­warzać moje dane tylko tak długo i o tyle, o ile jest to konieczne do poszu­ki­wania pracy w ramach pracy tymcz­a­sowej lub pośred­nictwa pracy. Walter-Fach-Kraft Personal GmbH wymaga mojej zgody zgodnie z prawem ochrony danych osobowych na dalsze przet­warzanie danych (np. po zakońc­zeniu poszu­ki­wania pracy lub stanowiska).

Firma Walter-Fach-Kraft Personal GmbH poinfor­mowała mnie o istnieniu notatek/oświadczeń dotyc­zących ochrony danych, które opisują bardziej szcze­gółowo, które z moich danych osobowych są przet­warzane i w jakich celach. Te informacje/oświadczenia dotyczące ochrony danych można znaleźć pod nastę­pu­jącym linkiem Daten­schutz- und Nutzungs­be­din­gungen.

Wyrażam zgodę na to, aby moje dane osobowe, które przeka­załem firmie Walter-Fach-Kraft Personal GmbH w ramach całego procesu aplika­cy­jnego i które są niezbędne do poszu­ki­wania pracy i stanowisk, były przecho­wywane przez firmę Walter-Fach-Kraft Personal GmbH przez okres 6 miesięcy, nawet po zakońc­zeniu poszu­ki­wania pracy w ramach pracy tymcz­a­sowej i/lub agencji pośred­nictwa pracy i mogły być nadal przet­warzane w celu poszu­ki­wania pracy lub stanowiska, aby w razie potrzeby skontaktować się ze mną, gdybym był brany pod uwagę przy poszu­ki­waniu innej pracy lub stanowiska. Po upływie tego okresu Walter-Fach-Kraft Personal GmbH może ponownie poprosić o moją zgodę.

Wiem, że ta zgoda jest dobro­wolna i że mogę samod­zielnie zdecy­dować, czy chcę ją wyrazić. Jestem również świadomy, że mogę odmówić udzie­lenia tej zgody bez podawania przyczyn i bez koniecz­ności obawiania się jakich­kolwiek niedo­god­ności. Zostałem również poinfor­mowany, że mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość i że firma Walter-Fach-Kraft Personal GmbH nie jest już wtedy upraw­niona do korzystania z moich danych osobowych, a firma Walter-Fach-Kraft Personal GmbH musi te dane usunąć. Odwołanie należy kierować do:

Herr Bernd Kircher

+49 661 96090636

KIRCHER@DATENSCHUTZ-KANZLEI.COM

Telegra­phen­gasse 1
Fulda 36037
Hessen
Deutschland

info@walterfachkraft.de

Stand Version 1.0
10.04.2018